Firma na provádění přípravných a dokončovacích stavebních prací

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve své příloze č. 4 uvádí obsah volné živnosti Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti takto: Úprava  terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby,  zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební  činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání  doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště,  provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní  úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou  rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření) a podobně.  Činnosti spojené zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb  prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména  tapetování, pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a  dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólií, čištění  fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů a další obdobné  práce. Specializované stavební činnosti, zejména studnařské práce  (čištění a dezinfekce studní, zřizování trubních, to je vrtaných studní v  délce do 30 m, pokud nejde o hydrogeologický průzkum, vystrojování  trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, pramenních jímek z  prefa výpustí, podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování  plošných průsaků vybetonováním a podobně), dlaždičské práce (zhotovování  dlažeb pozemních komunikací a podobně), potrubářské práce, šamotářské  práce, včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí, vložkování komínů a  jiná obdobná činnost. Provádění lešenářských prací (montáže a demontáže  lešení a pracovních plošin). Činnosti spojené s prováděním drobných  bouracích prací a úklidových prací na stavbách.

Obsahem činnosti nejsou zemní práce, které jsou  hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, ani  odstraňování staveb podle stavebního zákona. Obsahem činnosti dále  nejsou zednické, stavebně-tesařské, pokrývačské, kamnářské, obkladačské,  štukatérské, malířské, lakýrnické a natěračské práce, obkládání  sádrokartonem a další práce, jež jsou předmětem řemeslných živností, ani  kladení podlah vlysových, parketových, palubových, korkových,  mozaikových, stěrkových a litých.

Volnou živnost „přípravné a dokončovací stavební práce a  specializované stavební činnosti“ lze samozřejmě provozovat jako OSVČ,  ale výhodnější je založit firmu, například společnost s ručením  omezeným. K jejímu založení je zapotřebí podniknout řadu  administrativních kroků.

Pro získání živnostenského listu je nejprve nutno volnou živnost  ohlásit. Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli  živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy  Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Volnou živnost je oprávněna ohlásit jakákoli svéprávná a bezúhonná  fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. V ohlašovacím  formuláři musí být zejména uvedeno jméno a příjmení, státní občanství,  bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození  a rodné příjmení, předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle  přílohy č. 4 živnostenského zákona, sídlo, identifikační číslo osoby,  bylo-li přiděleno, případně další údaje nezbytné pro podání vůči dalším  výše uvedeným úřadům. Podnikatel předkládá rovněž doklad prokazující  právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo,  pokud je jiné než bydliště ohlašovatele. Dále je třeba doložit  zaplacení správního poplatku, který činí 1 000,- Kč za ohlášení živnosti  při vstupu do živnostenského podnikání, 500,- Kč za další ohlášení  živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je  současně ohlašováno více živností, 50,- Kč za přijetí podání kontaktním  místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné  správy (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další  ohlášení živnosti, zůstává zachována). Poplatek se vybírá jen jednou i v  případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.  Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního  živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Doklady, které jsou vydané v jiném než českém nebo slovenském jazyce,  je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny provedeného  tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Dalšími kroky k založení společnosti s ručením omezeným jsou sepsání  zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ve formě notářského  zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena,  zajištění sídla společnosti a ostatních dokumentů¸ podání návrhu na  zápis s.r.o. do obchodního rejstříku a po provedení zápisu registrace  s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí  apod.

Vzhledem k poměrné náročnosti celého procesu nabízí naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. všem začínajícím podnikatelům službu založení společnosti na klíč, popřípadě prodej ready made společnosti, která je již hotová a zapsaná v obchodním rejstříku a je s ní možno zahájit podnikání ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít