Firma pro chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Chov a výcvik zvířat je pro podnikatele zpravidla nejenom zaměstnání,  ale i koníček a životní láska. Je to ale také živnost jako každá jiná a  její provozování je upraveno zákonem. Chov zvířat a jejich výcvik spadá  mezi živnosti ohlašovací volné, není nutno prokazovat odborné vzdělání,  je však nutno dodržet určitá pravidla. Podmínky živnostenského  podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsah živností volných je stanoven samostatnou přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Obsahem volné živnosti zaměřené na Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) je podle uvedeného nařízení: Chov  psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech,  zoologických a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či  živočichů z tohoto vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných  drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení.  Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou  artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných  zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných  kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti  související s chovem domácích a zoologických zvířat.

Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové  chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických  zahrad.

Živnostenské oprávnění lze získat na základě ohlášení volné živnosti.  K ohlášení živnosti volné je oprávněna fyzická osoba s trvalým pobytem  území České republiky, která je svéprávná a bezúhonná a netrvá u ní  žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8  živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený  trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v  oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dalším krokem k zahájení podnikání je ideálně založení společnosti, zpravidla s.r.o.,  pod jejíž hlavičkou bude podnikatel svou živnost provozovat. Podnikání  pod hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  pouhá OSVČ. Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým  svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu  společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba splnit následující podmínky:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Administrativní zátěž spojená se zakládáním společnosti může  podnikatele odradit, ale pokud se obrátí na specializovanou poradenskou  firmu, může se spolehnout, že jeho společnost bude založena rychle,  bezchybně a za dobrou cenu. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední  poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou  nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými  lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít