Firma pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon vázané živnosti ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Odborná způsobilost pro tuto vázanou živnost se dělí následovně:

 • pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez  použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických  přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a  deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,
 • pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech,
 • pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace  toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými  přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v  potravinářských nebo zemědělských provozech

a je stanovena takto:

 • pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez  použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických  přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a  deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:
  • odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona;
 • pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech:
  • odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona;
 • pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci  toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými  přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v  potravinářských nebo zemědělských provozech:
  • odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona

Obsah vázaných živností je uveden v Příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace je: Odborná  činnost, cílená na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních  onemocnění, epidemiologicky významných a škodlivých členovců, hlodavců a  dalších živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně životních a  pracovních podmínek. Činnost spočívá v inaktivaci původců a hubení  přenašečů onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců,  hlodavců a dalších živočichů bez použití nebezpečných chemických látek  nebo chemických směsí klasifikovaných jako akutně toxické kategorie 1, 2  nebo 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo  opakované expozici kategorie 1 nebo 2, v inaktivaci původců a hubení  přenašečů onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců,  hlodavců a dalších živočichů v potravinářských nebo zemědělských  provozech a v inaktivaci původců a hubení přenašečů onemocnění,  škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších  živočichů s použitím nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí  klasifikovaných jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické  pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici  kategorie 1 nebo 2, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné  zdravotnickým zařízením v jeho objektech a odborných činností na úseku  rostlinolékařské péče.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro výkon výše uvedené vázané živnosti je ideální založit si vlastní firmu.

Založení společnosti s ručením omezeným vyžaduje:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Při zakládání akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založení společnosti však není úplně jednoduchá záležitost a proto se  podnikatelům doporučuje požádat o tuto službu některou z poradenských  firem, které na trhu působí a jsou k dispozici právě pro tyto účely.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou zaměřenou  právě na zakládání a prodej společností. Jsou připraveny poradit a  pomoci nejenom s ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější  formou společnosti pro tu kterou budoucí firmu, pro každého klienta  požadovanou společnost rychle, odborně a za dobrou cenu založí a mohou  mu dokonce prodat tzv. ready made společnost.  To je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která nikdy  nepodnikala, má nulovou obchodní minulost, žádné závazky ani dluhy a je  s ní možno začít podnikat během 24 hodin.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít