Firma určená pro zasilatelství a zastupování v celním řízení

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb, o obsahových náplních jednotlivých živností, svou samostatnou přílohou č. 4 stanoví obsah volné živnosti Zasilatelství a zastupování v celním řízení takto: Zprostředkování  přepravy věci z určitého místa do určitého místa, přičemž alespoň buď  místo, z nějž se přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na  území České republiky a činnosti s tím spojené, zejména uzavření smluv o  přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů (náložného  nebo nákladního listu), zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod  zásilky, vybavení reklamací z přepravy. Zastupování osob v řízení o  přidělení celně schváleného určení na základě zmocnění ve formě  zastoupení přímého, kdy zástupce jedná jménem a ve prospěch zastoupené  osoby. Vyplňování, potvrzování a předkládání celnímu úřadu celního  prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu, nebo  žádosti o přidělení jiného celně schváleného určení spolu s potřebnými  doklady a poskytování potřebné součinnosti celnímu úřadu v souvislosti s  předložením celního prohlášení nebo žádosti.

Obsahem činnosti není vlastní přeprava nákladů.

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného zákona spadá výše zmíněná živnost mezi živnosti ohlašovací volné.

Živnostenské oprávnění

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu  ohlašovací formulář obsahující identifikaci žadatele, doklad prokazující  právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila  sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele, a doklad o zaplacení  správního poplatku. Všechny doklady vydané případně v jiném než českém  nebo slovenském jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do  češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Založení společnosti

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod  hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  pouhá OSVČ.  Při podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí. Pro založení společnosti s  ručením omezeným je třeba uskutečnit následující kroky:

  • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
  • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
  • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
  • složení základního kapitálu s.r.o.
  • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
  • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
  • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
  • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Zakládání společnosti může pro začínající podnikatele představovat  velkou časovou i administrativní zátěž. Z toho důvodu nabízí naše firma  Profispolečnosti.cz s.r.o. začínajícím podnikatelům službu založení nebo  prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou  firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít