Hygienické nebo kancelářské potřeby z papíru nebo třeba tapety? I toto lze vyrábět pod hlavičkou s.r.o. nebo a.s.

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, k provozování libovolné volné živnosti tedy nemusí  mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání nebo praxi. Musí  však splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahová náplň jednotlivých živností volných se řídí samostatnou  přílohou k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Podle uvedené přílohy je  náplní živnosti Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů“ toto: „Výroba  bělené, nebělené a polobělené papírové vlákniny, výroba vlákniny z  odpadového papíru, výroba papíru a lepenky (včetně potahování, natírání a  impregnace papíru a lepenky), buničité vaty, vlnitého papíru a balicího  materiálu z papíru a lepenky, domácích potřeb, hygienických a  toaletních výrobků z papíru, kancelářských a školních potřeb z papíru,  tapet (včetně tapet potahovaných plasty a textilních tapet), nábytku a  dalšího zboží z papíru a lepenky (filtračních papírů, papírových a  lepenkových cívek a podobně).

Obsahem činnosti není výroba her, hraček, hracích karet z papíru a lepenky.“

Ohlášení volné živnosti je základní podmínkou pro  její provozování. Oprávnění k ohlášení volné živnosti mají fyzické osoby  s bydlištěm na území České republiky, přičemž bydlištěm na území České  republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na  jejím území. Další všeobecné podmínky, které musí budoucí podnikatel  splňovat, jsou plná svéprávnost a bezúhonnost.

Volnou živnost je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Živnostenskému úřadu se při ohlášení živnosti předkládá:

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
  • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
   • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
   • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
   • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Podnikatel má na vybranou, zda podnikat jako OSVČ nebo jako  společnost. Výhody podnikání jako společnost, např. s.r.o., jsou  následující:

OSVČ ručí celým svým majetkem, platí kromě daně z příjmu také vysoké  zálohy na sociální a zdravotní pojištění, daňová evidence neumožňuje  uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění, v případě nemoci  apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu, firmu nelze prodat  jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu apod., firmu nelze  převést na rodinného příslušníka, např. potomka a firma není předmětem  dědického řízení.

Naproti tomu při podniká-li formou s.r.o., neručí podnikatel celým  svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu  společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Podnikatelům lze na základě výše zmíněných důvodů doporučit založení  společnosti. Jelikož však zakládání společnosti je administrativně  poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít