I pěstitelské pálení se dá provozovat jako s.r.o.

Volné živnosti lze provozovat při splnění všeobecných podmínek  provozování živnosti, není u nich nutno prokazovat odbornou způsobilost  jako u živností vázaných nebo řemeslných.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Volnou živnost musí podnikatel především ohlásit. To může udělat  osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních  míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Volnou živnost může ohlásit každá svéprávná a bezúhonná fyzická osoba  s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České  republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na  jejím území.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu  následující doklady; pokud byly vydány případně v jiném než českém nebo  slovenském jazyce, je nutno je předložit včetně ověřeného překladu do  češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
 • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
  • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
  • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Obsahová náplň volných živností je určena v příloze č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem volné živnosti Pěstitelské pálení je podle tohoto nařízení Výroba ovocných destilátů pro pěstitele ovoce v pěstitelských pálenicích.

Pokud se podnikatel rozhodne pro založení společnosti s ručením  omezeným, získá nesporné výhody než pokud bude podnikat jako OSVČ. Při  založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým osobním  majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Jelikož ale zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít