Informace o založení autoservisu pro opravy silničních vozidel

Při zakládání autoservisu musí mít podnikatel na paměti, že založit novou společnost svépomocí vyžaduje nejenom odbornou zdatnost a smysl pro podnikání, ale také trpělivost, čas a peníze. Nejprve je nutno získat živnostenské oprávnění a následně podniknout veškeré administrativní kroky nutné k založení společnosti s ručením omezeným, případně akciové společnosti, aby bylo možno zapsat jeho firmu do obchodního rejstříku.

Začít je třeba živnostenským oprávněním. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsah živnosti Opravy silničních vozidel je tímto nařízením definován následovně: Diagnostika, opravy, údržba, servis a záruční prohlídky motokol, mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů, speciálních vozidel, tahačů, přípojných vozidel a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel. Živnost zahrnuje opravy vozidel, opravy a renovaci systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel, diagnostiku a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin, montáž a opravy zařízení pro pohon motorových vozidel plynem (LPG), výměny pneumatik, vyvažování kol, aplikace antikorozivních prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. Opravy karoserií silničních vozidel, zejména montáž a demontáž rozebíratelným způsobem vyměnitelných částí, plamenové nebo obloukové svařování.

Řemeslnou živnost lze ohlásit na libovolném živnostenském úřadě, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění provozovat autoservis pro opravy silničních vozidel je nutno splňovat následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Při ohlašování řemeslné živnosti je třeba předložit následující doklady:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že o podnikateli nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

V případě splnění zákonných podmínek pro ohlášení živnosti provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Další fází je pak vlastní založení společnosti. Pokud se podnikatel rozhodne založit svépomocí s.r.o., musí počítat s následujícími administrativními úkony:

Založení s.r.o.:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do Obchodního rejstříku na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Rozhodne-li se podnikat jako akciová společnost, musí zařídit následující:

Založení a.s.:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založit společnost svépomocí vlastními silami však není snadné ani rychlé, mnozí začínající podnikatelé udělají řadu chyb, které je pak stojí zbytečně vynaložený čas i peníze. Lze jim proto doporučit, aby celý proces zakládání společnosti svěřili odborníkům. K tomu fungují na trhu odborné poradenské firmy specializované na zakládání nebo prodej společností. Máte-li tedy zájem o založení autoservisu, s důvěrou se obraťte na naši profesionální firmu Profispolečnosti.cz, my pro Vás Vaši společnost založíme rychle, odborně a za dobrou cenu, popřípadě si u nás můžete koupit i hotovou společnost zapsanou v obchodním rejstříku, tzv. ready made firmu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít