Informace o založení společnosti a.s. - postup založení akciové společnosti

Akciová společnost je v praxi využívána zejména při potřebě oddělení vlastníků společnosti - akcionářů a jejího vedení - představenstva. Její obliba je dána také určitou prestiží v obchodních vztazích či možností získávání finančních prostředků od širší veřejnosti.

Proces založení akciové společnosti je dosti složitým a časově náročným výkonem. Založení akciové společnosti zabere v České republice průměrně 1 až 3 měsíce času, a to v závislosti na počtu potřebných úkonů a typu a složitosti struktury dané společnosti.

Pokud využijete služeb naší společnosti, jsme schopni Vám garantovat zápis nové a.s. do obchodního rejstříku již během deseti pracovních dnů. K založení akciové společnosti je ale nejdříve dobré porozumět alespoň základním otázkám, které se takového založení týkají a informací, které od Vás k založení a.s. budeme vyžadovat.

Informace o dokumentech a podkladech potřebných k založení akciové společnosti

 “… jedná se o vysvětlení základních informací a pojmů, které od vás budeme vyžadovat vyplnit do objednávkového formuláře.” “...v případě, že máte pokročilé právní povědomí o dané oblasti, tento dokument přeskočte...” 

Obchodní firma (název) akciové společnosti

 Než se rozhodnete pro název své firmy, je třeba dbát, aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán název stejný nebo zaměnitelný (lze zkontrolovat na www.justice.cz).

Sídlo akciové společnosti 

V případě, ze zvolíte změnu sídla na vlastní adresu, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce (tyto dokumenty připraví naše společnost). V případě, že ještě není nemovitost zapsána v KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii.

Samozřejmostí je možnost ponechat sídlo společnosti na naší adrese Aktuální informace o cenách našich virtuálních sídel přináší ceník.

Předmět podnikání akciové společnosti

Oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele (ve znění pozdějších předpisů § 11 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Dokumenty vyžadované pro osobu odpovědného zástupce akciové společnosti jsou: 

Prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis) V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie)

Akcionáři 

Akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba. V případě, že akcionářem bude fyzická osoba, potřebujeme znát:

 • jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu
 • počet nabývaných akcií

V případě, že akcionář bude česká právnická osoba:

 • obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce
 • počet nabývaných akcií

V případě, že akcionářem bude zahraniční právnická osoba:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • počet nabývaných akcií

Bude-li mít akciová společnost jediného akcionáře, tento se vždy zapisuje do obchodního rejstříku.

Akcie

Při založení akciové společnosti si můžete vybrat druh a formu akcií. Můžete vydat akcie na jméno či na majitele a buďto v listinné, zaknihované či v imobilizované podobě.

Statutární orgán akciové společnosti – představenstvo

Představenstvo akciové společnosti má min. 1 člena. Členem představenstva akciové společnosti může být kterákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být členem představenstva také PRÁVNICKÁ OSOBA.

Člen představenstva akciové společnosti – občan ČR 

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Člen představenstva akciové společnosti – občan EU 

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Člen představenstva akciové společnosti – občan zemí mimo EU 

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Dozorčí rada akciové společnosti 

Akciová společnost povinně zřizuje dozorčí radu, která musí mít minimálně 1 člena. Členem dozorčí rady akciové společnosti může být jakákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být členem představenstva také PRÁVNICKÁ OSOBA.

Člen dozorčí rady akciové společnosti – občan ČR 

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (s úředně ověřeným podpisem)

Člen dozorčí rady akciové společnosti – občan EU 

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno

Člen dozorčí rady akciové společnosti – občan zemí mimo EU 

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu, ne starší 3 měsíce, přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • výpis z rejstříku trestů ČR, ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (s úředně ověřeným podpisem)

Pokud představenstvo nebo dozorčí rada akciové společnosti volí ze svých řad předsedu případně místopředsedu, je nutné označit konkrétního člena příslušného orgánu a jeho budoucí funkci.

Registrace akciové společnosti k DPH 

Akciová společnost není v okamžiku prodeje registrována jako plátce daně z přidané hodnoty. Na Vaše přání podáme přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty.

Základní kapitál  akciové společnosti

Můžete si určit jeho výši, přičemž minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2.000.000,- Kč.

 

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb! 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít