Informace o založení společnosti s.r.o. - postup jak založit firmu s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je v praxi nejvíce zakládanou právnickou osobou. Její obliba je dána zejména jednoduchou správou a nenáročným obchodním vedením.

Narozdíl od podnikání pod firmou společnosti s ručením omezeným je proces založení takové společnosti poněkud složitým a časově náročným výkonem. Založení společnosti s ručením omezeným zabere v České republice průměrně 1 až 2 měsíce času, a to v závislosti na počtu potřebných úkonů a typu a složitosti struktury dané společnosti.

Pokud využijete služeb naší společnosti, jsme schopni Vám garantovat zápis nové s.r.o. do obchodního rejstříku již během osmi pracovních dnů. K založení společnosti s ručením omezeným je ale nejdříve dobré porozumět alespoň základním otázkám, které se takového založení týkají a informací, které od Vás k zakládání s.r.o. budeme vyžadovat.

Informace o dokumentech a podkladech potřebných k založení s.r.o.

“...jedná se o vysvětlení základních informací a pojmů, které od Vás budeme vyžadovat vyplnit do objednávkového formuláře...” “...v případě, že máte pokročilé právní povědomí o dané oblasti, tento dokument přeskočte...” 

Obchodní firma (název) společnosti 

Než se rozhodnete pro název své firmy, je třeba dbát, aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán název stejný nebo zaměnitelný (lze zkontrolovat na www.justice.cz).

Sídlo společnosti 

V případě, ze zvolíte při založení s.r.o. sídlo na vlastní adrese, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce (tyto dokumenty připraví naše společnost). V případě, že ještě není nemovitost zapsána v KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii.

Samozřejmostí je možnost ponechat sídlo společnosti na naší adrese. Aktuální ceny našich virtuálních sídel najdete v přehledném ceníku.

Předmět podnikání 

Oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká při založení s.r.o. až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce.

Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele (viz také ve znění pozdějších předpisů § 11 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Dokumenty vyžadované k založení s.r.o. pro osobu odpovědného zástupce jsou:

 • Prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis)
 • V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie)

Společníci 

Společníkem (tedy vlastníkem společnosti) může být při založení s.r.o. fyzická nebo právnická osoba. V případě, že společníkem bude fyzická osoba, potřebujeme znát:

 • jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu
 • výši obchodního podílu

V případě, že společníkem bude česká právnická osoba:

 • obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce
 • výši obchodního podílu

V případě, že společníkem bude zahraniční právnická osoba:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • výši obchodního podílu

Statutární orgán – jednatel 

Jednatelem společnosti s ručením omezeným (tím, kdo za ni jedná a kdo ji zastupuje)může být jakákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být členem představenstva také PRÁVNICKÁ OSOBA.

Jednatel – občan ČR 

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan EU 

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan zemí mimo EU 

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis) 

Registrace k DPH 

Na Vaše přání podáme přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty či k dani z příjmu.

Základní kapitál 

Můžete si určit jeho výši, přičemž minimální výše základního kapitálu je 1,- Kč, přičemž se doporučuje alespoň 200.000,- Kč.

Nyní po vysvětlení výše uvedeného postupu založení s.r.o. máte možnost si buďte založit takovou společnost svépomocí anebo se obrátit na profesionály a využít naši službu založení s.r.o., čímž si ušetříte nejen peníze ale i nervy, které by Vás jinak takové zakládání společnosti s ručením omezeným na vlastní pěst stálo.

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb! 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít