Jak si založit a otevřít zlatnictví

Zlatnictví patří mezi řemeslné živnosti a tedy v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenským zákonem, mezi živnosti ohlašovací.

Plánuje-li tedy podnikatel založit zlatnickou firmu, potřebuje k tomu především úzce specializovanou odbornou kvalifikaci, ale také se musí připravit na administrativu spojenou se zakládáním společnosti.

Začít je třeba získáním živnostenské oprávnění. Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.
Zlatnictví a klenotnictví je touto právní normou definováno takto: Zhotovování a opravy šperků, klenotů a drobných ozdobných a klenotnictví předmětů ve všech povolených kombinacích drahých i obecných kovů.
Pokovování drahými kovy, zasazování šperkových kamenů. Výroba plastických ozdob z drahých kovů, výroba ručně tepaných výrobků (kazet, podnosů a podobně) a šperků a jejich povrchová úprava a čištění nejrůznějšími pracovními technikami a technologiemi. Opravy historicky cenných klenotů. Stanovení ryzosti drahých kovů. V rámci živnosti lze dále provádět nákup a prodej zboží z drahých kovů včetně zlomkového zlata a drahých kamenů a doplňkový prodej bižuterie, drobných upomínkových předmětů, hodin a hodinek.

Řemeslnou živnost může budoucí zlatník ohlásit na libovolném živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění provozovat živnost zlatnictví je nutno splňovat následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Doklady, které je nutno předložit při ohlašování řemeslné živnosti:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že nemáte evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

V případě splnění zákonných podmínek pro ohlášení živnosti provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. V případě, že ohlášení nesplňuje veškeré zákonné náležitosti, vyzve živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení k odstranění závad a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud ani v této lhůtě ani po jejím prodloužení podnikatel závady v ohlášení neodstraní, živnostenský úřad rozhodne, že ohlášení nevzniklo. Elektronické kopie dokumentů potřebných při ohlášení řemeslné živnosti uloží živnostenský úřad do živnostenského rejstříku, takže při opakovaném ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo jakémkoli dalším oznámení není nutno dokumenty předkládat, pokud skutečnosti, jež tyto dokumenty dokládají, zůstaly beze změny (typicky např. doklad prokazující právní důvod k užívání prostor, kde má právnická osoba sídlo apod.).

Zlatnická firma získá lepší společenskou prestiž, je-li provozována pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným, popřípadě akciové společnosti. Založení společnosti vyžaduje od podnikatele řadu návštěv úřadů, spoustu vyplněných formulářů a dotazníků a především hodně času a energie.

Pro založení s.r.o. jsou nutné následující kroky:

 • Zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • Zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • Vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • Složení základního kapitálu s.r.o.
 • Podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • Zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • Převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je třeba doložit:

 • Obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • Sídlo akciové společnosti
 • Předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • Akcionáři, počet nabývaných akcií
 • Registrace akciové společnosti k DPH
 • Základní kapitál akciové společnosti

Pro každého podnikatele je velmi výhodné obrátit se z žádostí o založení firmy na odborníky, kteří převezmou veškerou administrativní práci se založením s.r.o. nebo a.s. na sebe, poradí mimo jiné i s volbou vhodného názvu firmy a nechají podnikateli volné ruce k tomu, aby se soustředil na svou profesi, zařídil provozovnu a přemýšlel nad rozvojem firmy.

Máte-li tedy zájem o založení zlatnictví, nejjednodušší cestou pro Vás je oslovit naši společnost a my Vám nejenom pomůžeme s ohlášením Vaší řemeslné živnosti, ale poradíme, jaká forma společnosti je pro Vaši budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji pro Vás rychle, odborně a za dobrou cenu založíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít