Jak založit firmu na nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

U volných živností  není nutno dokládat odbornou způsobilost, podnikatel musí pouze splňovat  všeobecné podmínky provozování živnosti. Podmínky živnostenského  podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahová náplň živnosti

Obsahová náplň živností volných podle jednotlivých činností je stanovena v samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Podle uvedeného nařízení je obsah volné živnosti Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin definován takto: Vyzvedávání  a sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin za účelem jeho uvedení do  oběhu. Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, to je nabízení  reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě  včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv  jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou  osobu při podnikání, dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků  genetických zdrojů a další související činnosti.

Obsahem činnosti není převod práva nakládat s reprodukčním  materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje  reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje ani jeho  zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci, a  nakládání s reprodukčním materiálem, pokud má být použit k jiným účelům  než k obnově lesa a zalesňování.

Živnostenského oprávnění

Živnost Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin je živnost  ohlašovací, nejdříve ze všeho je tedy třeba ji ohlásit živnostenskému  úřadu. Ohlásit volnou živnost mohou fyzické osoby s bydlištěm na území  České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely  živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. Ohlašující  osoba musí být svéprávná a bezúhonná a nesmí u ní trvat žádná z překážek  provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona  (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu  činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném  oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ohlášení živnosti zahrnuje

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Správní poplatek je 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do  živnostenského podnikání, 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu  na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno  více živností, 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost  podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku  za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti,  zůstává zachována). Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je  současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno  uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo  poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Založení společnosti

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod  hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  pouhá OSVČ. Nevýhod podnikání jako OSVČ je celá řada: ručení celým  majetkem, vedle placení daně z příjmu také placení vysokých záloh na  sociální a zdravotní pojištění, není sice nutno vést podvojné  účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale neumožňuje uplatňovat daňové  instrumenty a optimalizovat danění, v případě nemoci apod. nelze  delegovat řízení praxe na jinou osobu, firmu nelze prodat jako fyzická  osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu apod., firmu nelze převést na  rodinného příslušníka, např. potomka, firma není předmětem dědického  řízení.
Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým  svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu  společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít