Jak založit firmu na projektování pozemkových úprav?

Projektové úpravy spadají podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona,  ve znění pozdějších předpisů, do skupiny živností ohlašovacích volných.  Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na odbornou  způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných živností  nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani praxi.  Pokud splňuje obecné podmínky pro provozování volné živnosti, což je  plná svéprávnost, trestní bezúhonnost a trvalý pobyt na území ČR, je  oprávněn svou volnou živnost ohlásit.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  Živnostenskému úřadu se předkládá vyplněný ohlašovací formulář, doklad  prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba  umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele, a doklad o  zaplacení správního poplatku.

Pokud se podnikatel rozhodne pro podnikání např. formou s.r.o., musí  splnit další náležitosti, mezi něž především spadá sepsání zakladatelské  listiny nebo společenské smlouvy s.r.o. ve formě notářského zápisu,  zajištění sídla společnosti s ručením omezeným, složení základního  kapitálu s.r.o. a podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku.  Po zápisu společnosti s ručením omezeným do OR je potom nutná její  registrace na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí  apod.

Podrobně si o založení společností můžete přečíst v našich zvláštních článcích

Obsahové náplně živností volných podle jednotlivých činností přináší samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Podle tohoto nařízení je obsahem volné živnosti Projektování pozemkových úprav toto: Souhrn  činností zahrnujících řadu disciplín směřujících k prostorovému a  funkčnímu uspořádání zejména zemědělských, podle potřeby také lesních i  dalších pozemků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro racionální  hospodaření na půdě, a to při zohlednění ekologických potřeb krajiny.  Scelení, případně rozdělení, pozemků, zabezpečení jejich přístupnosti a  vyrovnání hranic pozemků, uspořádání vlastnických práv a s nimi  souvisejících věcných břemen. Zajištění podmínek pro zlepšení životního  prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a  zvýšení ekologické stability krajiny. Zpracování výsledků úprav tak, aby  byly použity pro obnovu katastrálního operátu a jako podklad pro územní  plánování.

Podnikatelům, kteří se nemohou nebo nechtějí zdržovat zakládáním  společnosti, nabízí naše poradenská firma Profispolečnosti.cz s.r.o.  svou službu založení nebo prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o.  jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made. Veškeré naše služby poskytujeme odborně, diskrétně, rychle a za dobrou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít