Jak založit firmu na provozování některé z volných živností?

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Získání živnostenského oprávnění

Základní podmínkou

pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s  bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky  se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Další všeobecné podmínky pro provozování volné živnosti jsou:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu  zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské  činnosti.
 • bezúhonnost - fyzická osoba, která má povolení k trvalému pobytu na  území České republiky, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence  Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský úřad sám
 • u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti  uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným  správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se  provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání  tohoto trestu)

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
 • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
  • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
  • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Založení společnosti

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné  živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost, pod jejíž  hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod hlavičkou  společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako pouhá OSVČ.

Nevýhody podnikání jako OSVČ

 • ručení celým majetkem
 • vedle placení daně z příjmu také placení vysokých záloh na sociální a zdravotní pojištění
 • není nutno vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • v případě nemoci apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu
 • firmu nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu apod.
 • firmu nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka
 • firma není předmětem dědického řízení

Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Výhody s.r.o. oproti OSVČ:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít