Jak založit firmu na zpracování dřeva?

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků se podle zákona řadí mezi živnosti volné.

Provozování živností volných není podmíněno požadavkem na odborné  vzdělání ani praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky  provozování živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsah jednotlivých volných živností je uveden v příloze 4 Nařízení  vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních  jednotlivých živností. Podle uvedeného nařízení je obsahem volné  živnosti Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků toto:

Pilařská výroba (řezáním a obráběním dřeva a obdobných materiálů  na pilách), výroba dřevěných železničních pražců, nepoložené podlahové  krytiny, dřevité vlny, briket z dřevní suroviny, šindelů a podobně.  Sušení, impregnace nebo chemická úprava dřeva konzervačními a podobnými  prostředky. Provozování sušiček dřeva.

Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských  výrobků, dřevěných obalových beden, krabic, palet nebo nákladových  podložek ze dřeva, barelů, sudů, kádí, rour a jiných bednářských  výrobků, kolářských výrobků, dřevěných cívek na kabely a ostatních  drobných výrobků ze dřeva (dřevěných držáků a násad pro nástroje,  obuvnických kopyt, kuchyňských výrobků ze dřeva, vřeten a podobně).  Zpracování přírodního korku a výroba zboží z přírodního aglomerovaného  korku. Výroba slaměného pletiva a výrobků z něho (rohoží, rohožek a  podobně). Výroba košíkářského zboží a košatin. Činnosti spojené s  uměleckořemeslným zpracováním dřeva vytvářením dřevěných výrobků (sošek,  ozdob, marketerie, pouzder, skříněk a podobně). Zhotovování dřevěných  architektonických modelů pro různé účely.

Obsahem činnosti není výroba stavebně truhlářská, výroba nábytku, ani zhotovování nábytku na zakázku, výroba dřevěných hraček a bižuterie.

Živnostenské oprávnění pro provozování libovolné volné živnosti lze  získat na základě ohlášení a splnění některých dalších všeobecných  podmínek.

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s  bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky  se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na území ČR. Dále  musí osoby ohlašující volnou živnost splňovat podmínku plné  svéprávnosti a bezúhonnosti a nesmí proti nim trvat žádná z překážek  provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona  (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu  činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném  oboru po dobu trvání tohoto trestu)

Volnou živnost lze ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ohlašovací formulář, který ohlašovatel předkládá živnostenskému úřadu, obsahuje zejména následující údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
 • státní občanství
 • bydliště
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
 • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
 • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
 • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
 • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
  • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
  • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá pouze jednou, a to i v případě, že je současně  ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v  hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní  poukázkou nebo bankovním převodem.

Pokud jsou potřebné doklady předkládány v jiném než českém nebo  slovenském jazyce, je třeba je předložit spolu s ověřeným překladem do  českého jazyka. Překlad může být proveden výhradně tlumočníkem zapsaným  do seznamu znalců a tlumočníků.

Podnikání pod hlavičkou společnosti je výhodnější než podnikání jako  OSVČ: OSVČ ručí celým svým majetkem, platí kromě daně z příjmu také  vysoké zálohy na sociální a zdravotní pojištění, daňová evidence  neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění, v  případě nemoci apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu, firmu  nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu  apod., firmu nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka a  firma není předmětem dědického řízení.

Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Z výše uvedených argumentů plyne, že podnikatelům lze doporučit  založení společnosti. Jelikož však zakládání společnosti je  administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o  náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít