Jak založit firmu pro činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti na:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam Obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností. Podle tohoto nařízení je obsahem volné živnosti Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov: 

Zajišťování odborné úrovně hospodaření v lesích, sledování stavu  lesa, poskytování poradenské činnosti pro vlastníky lesa, zejména v  oblasti ochrany, těžby, obnovy a výchovy lesních porostů, a doporučování  způsobů a termínů provádění potřebných opatření při hospodaření v lese.  Udělování souhlasů a vydávání stanovisek a vyjádření k činnostem, u  nichž to vyžadují právní předpisy o hospodaření v lesích. Vyjadřování se  k žádostem vlastníků lesa o dotace a součinnost při vyhotovování  projektů zalesnění. Vyhotovování návrhů lesních hospodářských plánů a  jejich změn a přepracovávání návrhů lesních hospodářských plánů na  základě stanovisek orgánů veřejné správy. Vyhotovování návrhů  hospodářských osnov a jejich změn. Další související činnosti.

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky.

Další všeobecné podmínky pro provozování volné živnosti jsou:

 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti  uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným  správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se  provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání  tohoto trestu)

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru  živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Provozování volné živnosti je možné jednak jako osoba samostatně  výdělečně činná a jednak jako společnost. Podnikání formou společnosti  přitom přináší podnikateli nesporné výhody:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Protože ale zakládání společnosti, ať už se jedná o zakládání společnosti s ručním omezeným nebo o zakládání akciové společnosti,  je poměrně náročná činnost po stránce časové i finanční, vyplatí se  podnikatelům objednat si služby odborníků. Profispolečnosti.cz s.r.o.  jsou specializovaná poradenská firma, která má dlouholeté zkušenosti se zakládáním společností.  Pro podnikatele, kteří potřebují začít podnikat velmi rychle, mají  Profispolečnosti.cz ještě další nabídku – prodávají již hotové firmy,  tzv. ready made společnosti. Profispolečnosti.cz poskytují své služby rychle, profesionálně a za dobrou cenu, spolupráce s nimi se vždy vyplatí.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít