Jak založit firmu pro průvodcovskou činnost horskou

Zdálo by se, že k zahájení provozu firmy pro průvodcovskou činnost na  horách postačí dobrá znalost hor. Ve skutečnosti tato živnost spadá do  oblasti živností vázaných a pro založení firmy na provozování této  živnosti je třeba splnit celou řadu podmínek.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro provozování živnosti průvodcovská činnost horská je zapotřebí prokázat následující kvalifikaci:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace pro  horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu, kterým  je zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího  vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího  vzdělávání), nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do  jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky  praxe v oboru

Obsah vázaných živností je uveden v Příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem živnosti průvodcovská činnost horská je: Činnost  horského průvodce spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo  skupin v horském prostředí, s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a  všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké  techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez,  cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech  je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu; v rámci  živnosti je též možný pohyb na skialpinistických nebo běžeckých lyžích  nebo sněžnicích po značených turistických cestách a trasách.

Činnost horského vůdce, kterou je organizování a provádění  jednotlivců nebo skupin ve vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při  skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých  stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování  vysokohorských expedic, včetně zajišťování bezpečnosti.

V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační,  půjčování lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje a  výstroje.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výše uvedenou vázanou živnosti je možné provozovat jako OSVČ nebo  mnohem výhodněji jako společnost s ručením omezeným nebo akciová  společnost.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Administrativa spojená se založením s.r.o. nebo a.s. vyžaduje  vynaložení značného úsilí i času. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou  připraveny poradit a pomoci začínajícím podnikatelům nejenom s ohlášením  vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou společnosti pro tu  kterou budoucí firmu. A nejenom to, Profispolečnosti.cz pro každého  klienta požadovanou společnost rychle, odborně a za dobrou cenu založí.  Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz tzv. ready made společnost,  což je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která však  nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky  ani dluhy, ale je s ní možno začít podnikat během 24 hodin.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít