Jak založit firmu pro výkon zeměměřických činností

Jednou z vázaných živností je i výkon zeměměřičských činností. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odbornou způsobilost pro vázané živnosti stanoví příloha č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro výkon zeměměřických činností je zákonem vyžadována následující odborná kvalifikace:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v  oboru

Obsah vázaných živností je uveden v Příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti zvané výkon zeměměřických činností podle výše uvedeného nařízení jsou: Činnosti  při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic  územněsprávních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu  kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování  hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání  kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení  prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu  Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně  dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro podnikatele je nejvýhodnější provozovat firmu pro výkon  zeměměřičských činností jako společnost s ručením omezeným nebo jako  akciová společnost. Založení společnosti však vyžaduje vynaložení  určitého úsilí i času.

Založení společnosti s ručením omezeným vyžaduje zajistit následující:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Pro založení akciové společnosti je nutno zajistit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Veškeré výše uvedené administrativní náležitosti za každého  podnikatele může zařídit specializovaná poradenská firma, která mu tím  ušetří nejenom čas, ale často i peníze. Za rozumnou cenu založí s.r.o.  nebo a.s. také naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. Pomůže svým  klientům nejen s ohlášením jejich vázané živnosti, ale také poradí, jaká  forma společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější.  Profispolečnosti.cz jdou však dál, s jejich pomocí lze začít podnikat  opravdu ihned. Jak? Zakoupením hotové, tzv. ready made společnosti,  to znamená společnosti již hotové, zapsané v obchodním rejstříku, která  však nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné  závazky ani dluhy.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít