Jak založit společnost na provozování vodovodů a kanalizací?

Podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností je obsahem volné ohlašovací živnosti zvané Provozování  vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody: Souhrn činností, kterými  se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod  pro veřejnou i neveřejnou potřebu, zejména provozování zařízení pro  odběr, úpravu a dopravu pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a  vypouštění odpadních vod, vedení provozní dokumentace, provozní a  fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací,  příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další  související činnosti. Činnosti spojené se sběrem, čištěním a rozvodem  užitkové vody.

Obsahem činnosti není správa majetku, ani rozvoj v oblasti vodovodů a kanalizací.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Volnou živnost je nejprve nutno ohlásit, a to osobně  na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst  veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, budoucí podnikatel nepotřebuje dokládat žádné  specializované vzdělání ani praxi. Pokud splňuje všeobecné podmínky pro  provozování volné živnosti, to je plná svéprávnost, bezúhonnost a trvalý  pobyt na území České republiky, není důvod, aby mu živnostenský list  nebyl vydán.

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  protože podnikání pod hlavičkou společnosti je mnohem výhodnější než  podnikání jako OSVČ. Podniká-li formou s.r.o., neručí podnikatel celým  svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu  společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Pro založení společnosti s ručením omezeným nebo  akciové společnosti je pak nutno podniknout ještě řadu administrativních  kroků, mezi něž především patří sepsání zakladatelské listiny či  společenské smlouvy ve formě notářského zápisu, prověření názvu  zakládané společnosti, čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních  orgánů založené firmy, prohlášení správce vkladů zakládané společnosti,  souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou  firmu, obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti -  obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.,  ověření listin a podpisů nutných k založení firmy, podání návrhu na  zápis společnosti do obchodního rejstříku a registrace nově vzniklé  firmy k daním na finančním úřadě

Profispolečnosti.cz s.r.o. nabízejí všem svým klientům kteří mají zájem o založení společnosti,  službu založení společnosti na klíč, a to dokonce včetně expresního  zápisu do obchodního rejstříku. Kromě toho mohou nabídnout také firmy  již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít podnikat  z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít