Jak založit společnost na výrobu koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

Obsahovou náplň volných živností podle jednotlivých činností stanoví samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.  Podle této přílohy je obsahem volné živnosti nazvané „výroba  koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv“: „Činnosti spojené s  výrobou koksu, surového dehtu z černého a hnědého uhlí a jiných pevných  paliv (například dřevěného uhlí). Obsahem činnosti není výroba  chemických látek a chemických směsí.“

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Provozování živností volných není vázáno žádným  požadavkem na odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování  kterékoli z volných živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné  specializované vzdělání ani praxi. Podnikatel musí pouze splňovat  všeobecné podmínky provozování živnosti.

Jak získat živnostenské oprávnění

Podmínky

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s  bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky  se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Dalšími všeobecnými podmínkami pro provozování volné živnosti jsou  plná svéprávnost, bezúhonnost a nesmí u podnikatele trvat žádná z  překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského  zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce  zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v  příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Ohlášení

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
  • doklad o zaplacení správního poplatku, který se vybírá jen jednou i v  případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi  a  který činí:
   • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
   • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
   • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního  živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Založení společnosti

Bude-li podnikatel vykonávat svou živnost pod hlavičkou společnosti,  je třeba ji založit. Zpravidla se jedná o společnost s ručením omezeným.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba splnit následující podmínky:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Administrativní zátěž spojená se zakládáním společnosti může  podnikatele odradit, ale pokud se obrátí na specializovanou firmu, může  se spolehnout, že jeho společnost bude založena rychle, bezchybně a za  dobrou cenu. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy  již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít podnikat z  hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít