Jak založit společnost na zpracování kovů

Živnost nazvaná „Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin“ patří  mezi volné živnosti. K provozování volných živností nevyžaduje zákon  odbornou způsobilost, žádné specializované vzdělání ani praxi.  Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.  Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahová náplň živnosti

Obsahovou náplň volných živností stanoví samostatná příloha č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. Podle tohoto nařízení je obsahovou náplní volné živnosti Výroba  a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin:  Výroba surového železa, slévárenského surového železa, surového železa  pro výrobu oceli, houbovitého železa (v kusech, granulích a podobně),  výroba oceli v konvertorech, elektrických a martinských pecích a jinými  metodami, vysokouhlíkového feromanganu, vysokopecní zrcadloviny v  základních tvarech a litin. Výroba za tepla a za studena válcovaných  ocelových výrobků z ingotů, zejména širokých i úzkých pásů, desek,  plechů, folií, drátů, tyčí, profilů a štětovnic, kolejnic a jiných  výrobků pro železnici. Výroba litinových a ocelových trub a trubek všemi  druhy hutních technologií, výroba fitinků, svařovaných ocelových trub a  trubek a ocelových trubkových spojek. Výroba tyčí a profilů kováním.  Výroba ocelového drátu tažením nebo protahováním za studena. Jiné hutní  zpracování materiálu, zejména výroba feroslitin, železného prášku a  granulovaného železa, materiálu pro železniční svršky, kovových písků  pro pískování. Výroba drahých kovů (výroba a rafinace zlata, stříbra,  platiny a podobně), výroba hutních výrobků a polotovarů z drahých kovů.  Plátování obecných kovů stříbrem, plátování obecných kovů nebo stříbra  zlatem, plátování zlata, stříbra nebo obecného kovu platinou (nebo kovy  její skupiny). Výroba slitin drahých kovů pro technické, klenotnické a  dentální účely, včetně přípravy výchozích surovin, tavení a rafinace,  výroba polotovarů ručním nebo strojním odléváním do forem a následné  mechanické a tepelné zpracování, provozní a laboratorní diagnostika  včetně stanovování ryzosti slitin. Výroba hliníku a hliníkových slitin a  hutních výrobků a polotovarů z hliníku a jeho slitin a oxidu hlinitého.  Výroba olova, zinku, cínu, mědi z rudy a elektrolyticky čištěného  odpadu a šrotu, výroba slitin těchto kovů a výrobků a polotovarů z  těchto kovů a jejich slitin. Výroba chrómu, manganu, niklu a dalších  neželezných kovů z rud, oxidů nebo elektrolyticky a aluminotermicky  čištěného odpadu a šrotu, slitin těchto kovů a hutních výrobků a  polotovarů z těchto kovů a jejich slitin. Výroba niklových kamínků.

Ohlášení živnosti

Ohlášení volné živnosti je základní podmínkou pro  získání živnostenského oprávnění. Volnou živnost v ČR může ohlásit každá  fyzická osoba splňující další obecné podmínky: trvalý pobyt na území  České republiky, plná svéprávnost, bezúhonnost. Živnost volnou je možno  ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím  kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky,  prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  Správní poplatek činí 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do  živnostenského podnikání, 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu  na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno  více živností, 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost  podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku  za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti,  zůstává zachována). Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je  současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno  uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo  poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Výhody podnikání jako s.r.o. proti podnikání jako OSVČ:

Podnikání pod hlavičkou společnosti je pro podnikatele výhodnější než podnikání jako OSVČ z řady důvodů, mezi něž patří:

 • nižší sociální a zdravotní pojištění – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení
 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Postup založení s.r.o.:

Naše firma Profispolečnosti.cz .s.r.o. nabízí začínajícím  podnikatelům výhodnou službu, která jim ušetří starosti  s administrativou spojenou se zakládáním společnosti vlastními silami.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít