Jakou formu podnikání zvolit pro výrobu dopravních prostředků?

Výroba dopravních prostředků zahrnuje pět živností volných podle živnostenského zákona, přesněji. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Pro provozování živností volných neukládá zákon povinnost prokázat  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi.

Obsahová náplň volných živností je přesně definována v samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Výroby dopravních prostředků se týká definice následujících volných živností:

 • 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • 33. Stavba a výroba plavidel
 • 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy,  modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel,  vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Obsahová náplň uvedených volných živností je tato:

32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Výroba osobních a nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů,  traktorů a speciálních vozidel, motorů k motorovým vozidlům, ostatních  motorových vozidel (zejména dopravních prostředků k jízdě po sněhu,  obojživelných vozidel, požárních automobilů, čisticích vozů, pojízdných  knihoven a podobně). Výroba přípojných vozidel. Výroba dílů a  příslušenství k motorovým vozidlům a výroba karosérií včetně kabin pro  motorová vozidla, vnějšího vybavení pro všechny typy motorových vozidel  (včetně tahačů), přípojných vozidel, podvalníků a přepravních  kontejnerů. Výroba skříní hnacích drážních vozidel a skříní železničních  vozů, karosérií strojů pro různá odvětví průmyslu a podobně. Činnosti  spojené s výrobou motocyklů, mopedů a jiných dvoukolových vozidel,  motocyklů s přívěsným vozíkem, součástek a příslušenství pro motocykly.

33. Stavba a výroba plavidel

Stavba a výroba lodí, malých plavidel, jachet, plovoucích strojů,  plovoucích zařízení (například plovoucích přístavních můstků,  plovoucích garáží) a podobně.

Obsahem činnosti není výroba obojživelných vozidel, motorů pro plavidla a výroba navigačních přístrojů.

34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy,  modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel,  vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy,  modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí,  letadlových částí a zařízení určených pro použití v civilním letectví a  leteckých pozemních zařízení podle zvláštního právního předpisu.

35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Výroba elektrických a dieselových kolejových lokomotiv,  samohybných železničních a tramvajových vozů, vozů lanových drah,  železničního a tramvajového parku bez vlastního pohonu (zejména  osobních, nákladních a cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů,  opravárenských a jeřábových vozů a tendrů). Výroba specializovaných  částí železničních a tramvajových lokomotiv nebo vozového parku (zejména  podvozků, náprav a kol, brzd a dílů k nim, háků a spojovacích elementů,  nárazníků) a podobných zařízení.

Obsahem činnosti není výroba elektromotorů, motorů a turbín,  elektrického signalizačního a dopravně kontrolního zařízení,  nesmontovaných kolejí a podobně.

36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Výroba jízdních kol bez motoru a ostatních kolových vozidel bez  motoru, zdravotnických prostředků - vozíků pro invalidy s motorem a bez  motoru, kolečkových židlí pro postižené, koleček, trakařů, zavazadlových  vozíků, ručních dvoukolek, vozů tažených zvířaty a dalších nemotorových  dopravních prostředků. Výroba dílů a příslušenství pro nemotorové  dopravní prostředky a vozíků pro invalidy s motorem.

Obsahem činnosti není výroba jízdních kol s přídavným motorem, výroba dětských tříkolek a jiných kolových hraček. 

Výroba dopravních prostředků si rozhodně zasluhuje podnikání pod hlavičkou společnosti, nejlépe společnosti akciové.

Postup založení akciové společnosti

Akciová společnost může být založena dvěma způsoby:

 • na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení),  tj.oznámení veřejnosti o nabízených cenných papírech (akciích) a o  podmínkách jejich nabytí - veřejný návrh smlouvy
 • bez veřejné nabídky k upsání akcií (tzv. simultánní založení)

Akciovou společnost může založit i jediný zakladatel, může to být i  stát. V případě jediného zakladatele se sepisuje zakladatelská listina  ve formě notářského zápisu. V případě více zakladatelů se podepisuje  zakladatelská smlouva ve formě notářského zápisu.

Zakladatelská smlouva nebo listina a.s. (u obou způsobů založení) musí obsahovat:

 • firmu, sídlo a předmět podnikání
 • navrhovaný základní kapitál
 • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu
 • kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurz, způsob a  lhůtu pro splacení emisního kurzu a jakým vkladem bude emisní kurz  splacen,
 • splácí-li se emisní kurz akcií nepeněžitými vklady, i určení  předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou  hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý  vklad,
 • určení správce vkladu
 • návrh stanov

V případě založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií musí zakladatelská smlouva obsahovat navíc:

 • místo a dobu upisování akcií ne kratší než dva týdny
 • postup při upisování akcií
 • postup při upsání akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, připadá-li to v úvahu
 • určení, že zájemci mohou splácet emisní kurz akcie pouze peněžitými vklady
 • místo, dobu, popřípadě účet banky pro splácení emisního kurzu
 • emisní kurz upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; (emisní kurz  musí být pro všechny upisovatele stejný, není-li stanoveno zákonem  jinak)
 • způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání

Zakladatelskou smlouvu nebo listinu doplňují stanovy, které upravují  vnitřní poměry a fungování společnosti včetně úpravy práv a povinností  akcionářů.

Stanovy ve formě notářského zápisu obsahují:

 • firma a sídlo společnosti
 • předmět podnikání (činnosti)
 • výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kurzu akcií
 • počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné  hromadě; vydala-li společnost akcie v různé jmenovité hodnotě, počet  hlasů vztahující se k té které výši jmenovité hodnoty akcií
 • způsob svolávaní valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování
 • určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů,  jakož i vymezení jejich působnosti a způsob rozhodování, jestliže se  zřizují
 • způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej doplňovat, a způsob doplňování
 • způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty
 • důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
 • pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu,  zejména možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním
 • postup při doplňování a změně stanov
 • další údaje, pokud tak stanoví zákon

Stanovy nesmějí být v rozporu se zákonem.

Podnikatelské oprávnění

Zakladatelé nebo členové představenstva musí požádat o vydání živnostenského oprávnění na firmu. V případě volné živnosti je třeba ohlásit tuto volnou živnost. Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou  fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní kapitál

Státem stanovená minimální výše základního kapitálu činí 2 000 000 Kč  nebo 20 000 000 Kč při založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií.

Akcie musí obsahovat:

 • název a sídlo společnosti
 • jmenovitou hodnotu
 • označení formy akcie
 • výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie
 • datum emise

Dnem 27.6.2013 došlo ke změně obchodního zákona týkající se  anonymních listinných akcií na majitele a to konkrétně nabytím účinnosti  zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových  společností. Od tohoto data nově založené akciové společnosti nesmějí  vydat akcie na majitele v listinné podobě, čímž končí anonymita majitelů  těchto akcií (akcionářů akciové společnosti).

Splacení akcií

Před konáním ustavující valné hromady musí být splaceno minimálně 30%  upsaných akcií. Zakladatel, jmenovaný ve společenské nebo zakladatelské  smlouvě, spravuje před vznikem společnosti vklady nebo jejich části.  Společnost musí založit účet v bance nebo spořitelním či úvěrním  družstvu, kam složí základní kapitál. Po splacení potřebné částky vydá  banka nebo družstvo písemné potvrzení o splacení vkladů.

Ustavující valná hromada

Na valné hromadě se rozhoduje o založení společnosti, schvalují se  zde také stanovy a volí se orgány společnosti. Z valné hromady je  pořízen zápis, který musí být notářsky ověřen a který slouží jako doklad  pro zápis do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis a.s. do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo jako celek, podpisy všech jeho členů musí být úředně ověřené.

Přílohy k návrhu

 • doklady o založení
 • doklady o předmětu podnikání (je-li společnost založena za účelem podnikání)
 • doklady o splacení vkladu
 • doklady o sídle
 • doklady o členech představenstva a o členech dozorčí rady
 • doklady do sbírky listin

Akciová společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku.

První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

Jelikož zakládání akciové společnosti je administrativně poměrně  náročná akce, nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení  nebo prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední  poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít