Koncesovaná živnost autodoprava

Autodoprava je velmi rozšířená oblast podnikání. K tomu, aby podnikatel mohl v autodopravě podnikat, musí mít koncesní listinu osvědčující, že je schopen a tedy oprávněn tuto koncesovanou živnost provozovat. Koncesní listinu vydává místně příslušný živnostenský úřad.

Dopravce je podle zákona o silniční dopravě fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu. Tuzemský dopravce je dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese nebo silniční dopravu pro vlastní potřeby k zajištění své podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského nebo jiného oprávnění uděleného podle zvláštního právního předpisu orgánem České republiky. Podnikatel v silniční dopravě je tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby.

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, rozděluje předmět podnikání Silniční motorová doprava na následující 4 druhy koncesované živnosti:

 • Nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 • Osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
 • Nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 • Osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Vedle koncesní listiny je pro podnikání v autodopravě samozřejmou nutnou podmínkou řidičské oprávnění a řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče a průkaz způsobilosti vozidla.

Řidičské oprávnění podle zákona č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, je podmínkou k řízení silničních motorových vozidel. Získává se zvlášť pro různé skupiny a podskupiny vozidel. Dokladem o řidičském oprávnění je řidičský průkaz. Oprávnění uděluje a průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.

Průkaz profesní způsobilosti řidiče je vyžadován navíc pro řízení nákladních automobilů a autobusů podle vymezení v zákoně č. 361/2000 Sb.

Průkaz způsobilosti vozidla musí mít každé vozidlo podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Technický průkaz silničního vozidla se vydává pro silniční motorová vozidla a pro přípojná vozidla podléhající registraci. Pro zvláštní vozidla se vydává technický průkaz zvláštního motorového vozidla.

Oprávnění k podnikání v silniční dopravě

V silniční dopravě pro cizí potřeby (např. linková doprava, příležitostná doprava, taxislužba, nákladní doprava, mezinárodní kyvadlová doprava) rozlišuje v České republice Zákon o silniční dopravě (111/1994 Sb.) tyto druhy úředních souhlasů:

 • koncese od živnostenského úřadu je podmínkou k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby živnostníkem
 • povolení od dopravního úřadu je podmínkou k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby v jiných případech, tedy je-li doprava provozována právnickou osobou (případně též fyzickou osobou mimo živnostenské oprávnění, tato možnost je však sporná)

Pro získání této koncese nebo povolení je třeba prokázat dobrou pověst a odbornou způsobilost, pro získání koncese navíc finanční způsobilost podle zákona.

Koncesi pro provozování dopravy velkými vozidly lze udělit pouze právnické osobě se sídlem na území České republiky či fyzické osobě s trvalým pobytem na jejím území nebo obdobným pobytem na území jiného členského státu Evropské unie.

Aby získal koncesi, musí dopravce vedle řádného a trvalého usazení také prokazovat dobrou pověst, finanční způsobilost a odbornou způsobilost.

Podnikatelé musejí používat vozidla registrovaná v České republice.

Profispolečnosti.cz nabízejí svým klientům, kteří mají zájem o podnikání v oblasti autodopravy, nejenom službu vyřízení koncesované živnosti v autodopravě, ale zároveň naši experti klientům doporučí formu podnikání, která je pro tuto živnost nejvhodnější.

Koncesovanou živnost v autodopravě je možno provozovat jak jako OSVČ, ale mnohem výhodnější je pro podnikatele podnikat pod obchodní firmou, nejlépe formou s. r. o. Samozřejmě lze podnikat i formou jiné obchodní společnosti, ať už je to akciová společnost (a. s.), veřejná obchodní společnost (v. o. s.) nebo komanditní společnost (k. s.).

Pro Vaše podnikání v oblasti autodopravy Vám založíme s. r. o. na míru přesně podle Vašich požadavků nebo pro uspíšení možnosti začít podnikat Vám prodáme již hotovou, tzv. ready made s. r. o., obratem ji na Vás převedeme a můžete začít podnikat už dnes! 

Srovnání podnikání jako OSVČ a jako s. r. o.

OSVČ

 • Ručení celým majetkem
 • Vedle placení daně z příjmu také placení vysokých záloh na sociální a zdravotní pojištění
 • Není nutno vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění

Společnost s ručením omezeným

 • Podnikatel neručí celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti
 • Podnikatel je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, protože je odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí a nikoli celkového měsíčního příjmu firmy
 • Při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu – nabízíme službu likvidace firem;
 • Je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • Nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti.
 • Zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně rozhodnete pro ukončení praxe
 • Řízením své firmy můžete pověřit jednatele
 • Může být výhodou, že dobře zavedená dopravní společnost je předmětem dědického řízení

Další naše služby

 

Legislativa:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Začněte podnikat v autodopravě, pořídit si ready made s.r.o. nebylo nikdy jednoduší

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít