Nové koncese na prodej paliv a pohonných hmot - změny od 1.11.2013

1.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Původní vázaná živnost s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv" se ruší a stává se koncesovanou živností s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot". Stanovuje se rovněž přechodné období 1 měsíc, po které podnikatel, který požádá o koncesovanou živnost, musí doložit nově požadované doklady, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká.

Podnikatel, který měl ke dni účinnosti zákona živnost vázanou "Výroba a zpracování paliv a maziv" a byl tedy oprávněn vyrábět paliva a maziva nebo měl oprávnění prodávat pohonné hmoty na základě volné živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", musí do jednoho měsíce od účinnosti zákona na příslušném živnostenském úřadě podle adresy sídla nebo místa podnikání požádat o příslušnou koncesi a doložit odbornou způsobilost, pokud má zájem ve svém podnikání pokračovat. Může požádat o koncesi v úplném nebo v částečném rozsahu, tedy např. pouze pro koncesi v rozsahu "Distribuce pohonných hmot". Pokud do 1. listopadu nepodá žádost o koncesi, právo provozovat tuto činnost mu zanikne. Podnikatel, který ve stanovené lhůtě žádost podá, může ve svém podnikání pokračovat i po 1. listopadu, dokud o jeho žádosti nebude pravomocně rozhodnuto.

Získání koncese na distribuci pohonných hmot je nově podmíněno splněním odborné způsobilosti spočívající v dosaženém stupni vzdělání a praxe v oboru. Nezáleží na oboru vzdělání, u vysokoškolského vzdělání se požaduje praxe 1 rok v oboru, u vyššího odborného vzdělání 2 roky, u středního vzdělání s maturitní zkouškou 3 roky a u středního vzdělání bez maturity 4 roky.

Posuzuje se také spolehlivost žadatele o koncesi, statutárního orgánu žadatele, je-li jím právnická osoba, a odpovědného zástupce. Za spolehlivou se považuje osoba, která je bezúhonná (ve smyslu zákona o pohonných hmotách se jedná o osobu, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský), a v posledních deseti letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo zákon o pohonných hmotách. V případě, že se osoba, která má spolehlivost prokázat, nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v posledních třech letech zdržovala na území jiného státu, než státu, jehož je státním příslušníkem, musí k prokázání bezúhonnosti doložit výpis z evidence trestů z tohoto jiného státu. Obdobná povinnosti platí i pro zahraniční právnické osoby.

Distributor pohonných hmot je povinen podat přihlášku k registraci elektronicky celnímu úřadu. Podmínkou registrace je vedle živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot ještě bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 milionů korun, dále distributor musí splňovat podmínku, že mu nebyl vysloven zákaz činnosti a není v likvidaci ani v úpadku.

Potřebujete vyřídit novou koncesi na prodej a distribuci paliv podle novely živnostenského zákona? Obraťte se včas na naši společnost.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít