Podnikání v oblasti broušení kamenů pro umělecké i technické využití

Živnost odborně pojmenovaná „broušení technického a šperkového  kamene“ se řadí k volným živnostem. Provozování volných živností není  podmíněno požadavkem na odbornou způsobilost, k jejímu provozování  nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani praxi,  musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Tyto  podmínky upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělení živností podle živnostenského zákona:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých  činností, podle tohoto nařízení je obsahovou náplní zmíněné živnosti  toto: Broušení technického a šperkového kamene, zejména štípání,  řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a  technických kamenů. Broušení speciálních výbrusů podle výkresu nebo  prototypu.

Obsahem činnosti nejsou práce spojené se  zpracováním přírodního kamene (pro stavebnictví a podobně) a klenotnické  práce spojené s osazováním šperkového kamene.

Volnou živnost je především nutno ohlásit. To může  udělat kterákoli plně svéprávná a bezúhonná osoba s trvalým pobytem na  území České republiky. Ohlášení se provádí osobně na kterémkoli  živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy  Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ohlašovací formulář obsahuje zejména jméno a příjmení, příp. obchodní  firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo  vědeckou hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat, státní  občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození,  místo narození a rodné příjmení, předmět podnikání s uvedením oboru  činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského , zákona, který bude  vykonávat, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné  nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo),  identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovnu nebo  provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování živnosti  bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních  provozoven a automatů, případně další údaje nezbytné pro podání vůči  dalším výše uvedeným úřadům. Dále je nutno předložit doklad prokazující  právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo,  pokud je jiné než bydliště ohlašovatele a doklad o zaplacení správního  poplatku. Správní poplatek se vybírá pouze jednou i v případě, že je  současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi a činí:

 • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Pokud jsou případně předkládány doklady v jiném než českém nebo  slovenském jazyce, je nutno předložit včetně ověřeného překladu do  češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Provozování volné živnosti je pro podnikatele výhodnější pod hlavičkou společnosti, např. s.r.o., než jako OSVČ, a to z několika důvodů:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Pro založení společnosti je zapotřebí provést následující kroky:

 • sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu s.r.o. ve  formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením  omezeným založena
 • zajistit sídlo společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Administrativní zátěži spojené se zakládáním společnosti je možno se  vyhnout oslovením odborné firmy, která je specializovaná na zakládání  společností. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho nabízejí také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít