Podnikání zaměřené na výrobu chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

Chemická výroba ve smyslu této volné živnosti zahrnuje tyto činnosti: „Výroba  chemických látek a směsí nebo předmětů, například plastů, syntetického  kaučuku, nátěrových hmot, barviv a pigmentů, pracích prášků, chemických  látek a směsí pro laboratorní účely. Výroba syntetického nekonečného  vlákna, spřádacích kabelů, jednoduchých vláken, včetně vysoce  houževnatých a tvarovaných přízí, monofilů, vláken, střiže, kabelů,  vložek a pásků z celulózy a přírodních polymerů obsahujících dusík a  dalších chemických umělých vláken. Zpracování základních organických a  anorganických surovin, polotovarů a pomocných látek při výrobě  polotovarů a jednotlivých druhů a forem tuhých i kapalných kosmetických  přípravků, jejich modifikace a zušlechťování v různých technologických a  tepelných režimech. Kosmetickými přípravky jsou látky nebo směsi podle  přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kosmetické  přípravky, například toaletní mýdla, přípravky do koupele, šampony na  vlasy, barvy na vlasy, pleťové a tělové krémy, zubní pasty, přípravky na  holení, dekorativní kosmetika, parfémy, přípravky na slunění, laky na  nehty a odlakovače, přípravky na úpravu vlasů, přípravky pro vnější  intimní hygienu.

V rámci oboru činnosti lze provádět příslušné vývojové činnosti a  laboratorní analýzy chemických látek a směsí pro výrobu kosmetických  přípravků. Obsahem činnosti není výroba nebezpečných chemických látek a  chemických směsí nebo předmětů, paliv a maziv, syntetického a kvasného  lihu, léčiv a hnojiv.“

Uvedené činnosti jsou stanoveny samostatnou přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Živnostenské oprávnění získá podnikatel, který splní podmínky pro  provozování volné živnosti. O živnostenské oprávnění může požádat  kterákoli fyzická osoba, která je svéprávná a bezúhonná a má trvalé  bydliště na území České republiky. Taková osoba m-že svou volnou živnost  ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu:

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
  • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
   • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
   • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
   • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

V návaznosti na získání živnostenského listu je vhodné postarat se o  založení společnosti, např. společnosti s ručením omezeným, s.r.o. Pro založení společnosti je zapotřebí:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Relativně náročnému procesu zakládání společnosti se může každý  podnikatel vyhnout tak, že založení společnosti zadá odborné firmě.   Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední českou poradenskou firmou  zaměřenou na zakládání a prodej společností, ať už jde o společnosti  s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Založí pro Vás Vaši novou  společnost rychle, spolehlivě, se zárukou zápisu do obchodního rejstříku  a za dobrou cenu. V případě, že potřebujete zahájit své podnikání  okamžitě, nabízí tato firma ještě další možnost, a tou je prodej ready made společností, což jsou firmy už zapsané v obchodním rejstříku, které mají nulovou obchodní historii a čekají jenom na Vás.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít