Postup založení akciové společnosti

Akciová společnost může být založena dvěma způsoby:

 • na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení), tj.oznámení veřejnosti o nabízených cenných papírech (akciích) a o podmínkách jejich nabytí - veřejný návrh smlouvy
 • bez veřejné nabídky k upsání akcií (tzv. simultánní založení)

Zakladatelé, zakládající dokumenty

Akciovou společnost může založit i jediný zakladatel, může to být i stát. V případě jediného zakladatele se sepisuje zakladatelská listina ve formě notářského zápisu. V případě více zakladatelů se podepisuje zakladatelská smlouva ve formě notářského zápisu.

Zakladatelská smlouva nebo listina a.s. (u obou způsobů založení) musí obsahovat:

 • firmu, sídlo a předmět podnikání
 • navrhovaný základní kapitál
 • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu
 • kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurz, způsob a lhůtu pro splacení emisního kurzu a jakým vkladem bude emisní kurz splacen,
 • splácí-li se emisní kurz akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad,
 • určení správce vkladu
 • návrh stanov

V případě založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií musí zakladatelská smlouva obsahovat navíc:

 • místo a dobu upisování akcií ne kratší než dva týdny
 • postup při upisování akcií
 • postup při upsání akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, připadá-li to v úvahu
 • určení, že zájemci mohou splácet emisní kurz akcie pouze peněžitými vklady
 • místo, dobu, popřípadě účet banky pro splácení emisního kurzu
 • emisní kurz upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; (emisní kurz musí být pro všechny upisovatele stejný, není-li stanoveno zákonem jinak)
 • způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání

Zakladatelskou smlouvu nebo listinu doplňují stanovy, které upravují vnitřní poměry a fungování společnosti včetně úpravy práv a povinností akcionářů.

Stanovy ve formě notářského zápisu obsahují:

 • firma a sídlo společnosti
 • předmět podnikání (činnosti)
 • výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kurzu akcií
 • počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; vydala-li společnost akcie v různé jmenovité hodnotě, počet hlasů vztahující se k té které výši jmenovité hodnoty akcií
 • způsob svolávaní valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování
 • určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů, jakož i vymezení jejich působnosti a způsob rozhodování, jestliže se zřizují
 • způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej doplňovat, a způsob doplňování
 • způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty
 • důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
 • pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, zejména možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním
 • postup při doplňování a změně stanov
 • další údaje, pokud tak stanoví zákon

Stanovy nesmějí být v rozporu se zákonem.

Podnikatelské oprávnění

Zakladatelé nebo členové představenstva musí požádat o vydání živnostenského oprávnění na firmu.

Základní kapitál

Státem stanovená minimální výše základního kapitálu činí 2 000 000 Kč nebo 20 000 000 Kč při založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií.

Akcie musí obsahovat:

 • název a sídlo společnosti
 • jmenovitou hodnotu
 • označení formy akcie
 • výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie
 • datum emise

Dnem 27.6.2013 došlo ke změně obchodního zákona týkající se anonymních listinných akcií na majitele a to konkrétně nabytím účinnosti zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Od tohoto data nově založené akciové společnosti nesmějí vydat akcie na majitele v listinné podobě, čímž končí anonymita majitelů těchto akcií (akcionářů akciové společnosti).

Splacení akcií

Před konáním ustavující valné hromady musí být splaceno minimálně 30% upsaných akcií. Zakladatel, jmenovaný ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, spravuje před vznikem společnosti vklady nebo jejich části. Společnost musí založit účet v bance nebo spořitelním či úvěrním družstvu, kam složí základní kapitál. Po splacení potřebné částky vydá banka nebo družstvo písemné potvrzení o splacení vkladů.

Ustavující valná hromada

Na valné hromadě se rozhoduje o založení společnosti, schvalují se zde také stanovy a volí se orgány společnosti. Z valné hromady je pořízen zápis, který musí být notářsky ověřen a který slouží jako doklad pro zápis do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis a.s. do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo jako celek, podpisy všech jeho členů musí být úředně ověřené.

Přílohy k návrhu

 • doklady o založení
 • doklady o předmětu podnikání (je-li společnost založena za účelem podnikání)
 • doklady o splacení vkladu
 • doklady o sídle
 • doklady o členech představenstva a o členech dozorčí rady
 • doklady do sbírky listin

Akciová společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku.

První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

Stále si nevíte rady? Využijte služeb naší společnosti při zakládání akciové společnosti a ušetřete si svůj čas i peníze.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít