Postup založení firmy na zpracování kamene

Zakládat vlastní společnost, ať už v jakémkoli oboru činnosti, vyžaduje od podnikatele určitý čas, energii a v neposlední řadě také peníze. Založení společnosti určené k provozování řemeslné živnosti pak navíc vyžaduje další administrativní kroky a doložení dalších dokladů.
Například podnikatel hodlající založit firmu na zpracování kamene musí nejdříve získat příslušné živnostenské oprávnění a pak založit s.r.o. nebo a.s.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Dále zákon stanoví, co je a není živností, podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost), rozsah živnostenského oprávnění, náležitosti spojené s vydáním živnostenského listu/koncesní listiny a jejich centrální evidencí. V příloze 1 tohoto zákona jsou uvedeny seznamy jednotlivých druhů řemeslných živností.

Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsah ohlašovací živnosti Zpracování kamene zahrnuje je definován následovně: Kamenické práce, s výjimkou činností spadajících pod úpravu a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků dělením (například |řezáním, štípáním, lámáním), opracováním a povrchovou úpravou kamene (například leštěním), údržba a povrchové úpravy dekoračních a užitkových výrobků z kamene, zhotovování profilů a nápisů, osazování a spárování kamenných dílců a bloků. Zhotovování slohových, figurálních a monumentálních výrobků podle zvláštních požadavků, osazování konstrukčních stavebních a slohových výrobků při obnově památkových objektů.

V rámci živnosti lze dále provádět obkládání stavebních objektů přírodním nebo umělým kamenem (exteriérů, interiérů).

Zpracování kamene patří mezi živnosti ohlašovací. Co tedy musí podnikatel všechno udělat, aby mohl začít provozovat podnik na zpracování kamene?
Řemeslnou živnost lze ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění provozovat firmu na zpracování kamene je nutno splňovat následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Doklady, které je třeba předložit při ohlašování řemeslné živnosti:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že o podnikateli nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

V případě splnění zákonných podmínek pro ohlášení živnosti provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. V případě, že ohlášení nesplňuje veškeré zákonné náležitosti, vyzve živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení k odstranění závad a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud ani v této lhůtě ani po jejím prodloužení podnikatel závady v ohlášení neodstraní, živnostenský úřad rozhodne, že ohlášení nevzniklo. Elektronické kopie dokumentů potřebných při ohlášení řemeslné živnosti uloží živnostenský úřad do živnostenského rejstříku, takže při opakovaném ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo jakémkoli dalším oznámení není nutno dokumenty předkládat, pokud skutečnosti, jež tyto dokumenty dokládají, zůstaly beze změny (typicky např. doklad prokazující právní důvod k užívání prostor, kde má právnická osoba sídlo apod.).

Následující fází po získání živnostenského oprávnění jsou kroky vedoucí k založení společnosti, ať už společnosti s ručením omezeným nebo společnosti akciové. Založení společnosti je spojeno s překonáváním mnoha byrokratických bariér, začínající podnikatel může během této fáze udělat i řadu chyb, které ho následně stojí zbytečné peníze i čas.

Např. doklady, které je nutno předložit při zakládání s.r.o., jsou následující:

 • bankovní doklad o založení účtu a vložení vkladů
 • čestné prohlášení jednatelů o plné způsobilosti k právním úkonům, o splnění provozu živnosti, o splnění podmínek dle paragrafu 38I OZ
 • čestné prohlášení zástupce
 • doklady o odborné způsobilosti
 • doklady s potvrzením praxe v oboru
 • návrh na zápis do obchodního rejstříku
 • ohlášení živnosti
 • podpisový vzor jednatele
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku
 • prohlášení správce vkladů
 • přihláška k registraci právnické osoby na FÚ
 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
 • společenská smlouva - zakladatelská listina
 • výpis z katastru nemovitostí - listina vlastnictví
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z živnostenského rejstříku

Proto je pro začínajícího podnikatele výhodné požádat o založení společnosti odbornou poradenskou firmu, která administrativní práci spojenou se založením s.r.o. nebo a.s. provede rychle, správně, odborně a za nejvýhodnějších finančních podmínek a se zárukou konečného zápisu firmy do obchodního rejstříku.

Podnikatel pak má čas soustředit na svou odbornost, zařídit provozovny, opatřit stroje a podobně.

Máte-li tedy zájem o založení firmy na zpracování kamene ve formě s.r.o. nebo a.s., nejjednodušší cestou pro Vás je oslovit naši společnost Profispolečnosti.cz a my Vám nejenom pomůžeme s ohlášením živnosti, ale poradíme, jaká forma společnosti je pro Vaši budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji pro Vás rychle, odborně a za dobrou cenu založíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít