Postup založení s.r.o. v roce 2023

I nadále je samozřejmě zapotřebí sepsat formou notářského zápisu zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu, k tomu je nutno identifikovat zakladatele, ověřit jejich podpisy a jejich bezúhonnost a tím způsobilost k výkonu funkce jednatele, získat výpis z katastru nemovitostí z důvodu umístění sídla společnosti, dále v případě podnikání živnostenským způsobem vyřídit živnost na živnostenském úřadě a nakonec opět s pomocí notáře nechat novou společnost zapsat do obchodního rejstříku.

Začátkem roku 2023 dochází k dalšímu podstatnému zjednodušení pro zájemce o založení společnosti s ručením omezeným v České republice. Dá se předpokládat, že především mladým zájemcům o založení „eseróčka“, kteří ani jinou, než digitální dobu nezažili, toto zjednodušení administrativního procesu bude připadat jenom přirozené.

Legislativní rámec

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132 a která vstoupila v platnost už 31. července 2019, zavedla pro všechny členské státy jednotná pravidla pro vytváření společností online, online zápis poboček do rejstříku a online ukládání listin a údajů. Tím byly dány předpoklady pro online postup založení s.r.o. i v České republice.

Zákon č. 416/2022 Sb., vydaný v částce 187/2022 Sb., platný od 16.12.2022, který vstupuje v účinnost dne 15. ledna 2023, Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.

Uvedeným zákonem se mění mimo jiné dva zákony, které hrají zásadní roli při vzniku s.r.o., a to Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tato změna je obsažena v Části první zákona 416/2022), a Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (jeho změny se týká část třetí zákona 416/2022).

Založení s.r.o. v roce 2023 podrobněji v praxi

K  15. lednu 2023 se výše popsaná a už platná možnost založení společnosti s ručením omezeným online vylepšuje o zrušení posledního „nedigitálního“ mezičlánku: podle dosud platné legislativy si vznik s.r.o. vyžádal vznik dvou notářských zápisů: po prvním kontaktu s notářem si musel podnikatel vyřídit živnost na Živnostenském úřadě a teprve pak mohl notář online nechat zapsat novou společnost do obchodního rejstříku. Nově již nebude potřeba mít předem vyřízenou živnost, společnost bude možno zapsat do rejstříku a nezávisle na tom paralelně vyřizovat živnost na Živnostenském úřadě.

Při online zakládání společnosti stále zůstává v platnosti nutnost identifikace jejího zakladatele. Za předpokladu, že existuje možnost založit s.r.o. online, je nutně požadována možnost identifikace osob bez jejich fyzické přítomnosti u notáře. Tato možnost je v České republice splněna existencí identity občana nebo bankovní identity, jejich prostřednictvím tedy může notář nebo jiná autorita ztotožnit zakladatele a jeho právní způsobilost.

Další významnou úsporu může zakladateli s.r.o. přinést využití oficiálního vzoru společenské smlouvy, kterou vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci s příslušnými odborníky a zástupci Notářské komory ČR. Vzorová Společenská smlouva, popřípadě její alternativní verze – Zakladatelská listina, je včetně příslušných užitečných komentářů na internetu zdarma ke stažení. Její využití je pro podnikatele dobrovolné. Pokud však podnikatel tento vzorový dokument využije, rovněž si tím sníží své náklady na notářské služby.

Zajímavý je další nový prvek v zakládání s.r.o., který je popsán v §46 a §70 zákona č. 416/2022 Sb. a věnuje se osobám, které jsou nezpůsobilé k výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, tzv. vyloučeným osobám. Důvody nezpůsobilosti se týkají jednak rozhodnutí českého nebo zahraničního orgánu veřejné moci, které funkci zakazuje, dále probíhajícího konkurzu a také pravomocného odsouzení za vybrané majetkové trestné činy. Významný je fakt, že Ministerstvo spravedlnosti zřídilo evidenci vyloučených osob. Tato evidence je neveřejná. Údaje z ní ministerstvo poskytne elektronicky pouze soudu pro účely soudního řízení nebo notáři pro účely výkonu notářské činnost.

Přestože zůstane i nadále v plném rozsahu v platnosti možnost tradičního způsobu zakládání společnosti s využitím papírových dokumentů a osobní návštěvy notáře a dalších úřadů, možnost založení společnosti plně online přinese podstatné snížení administrativní zátěže, snížení finančních nákladů i zkrácení doby vzniku společnosti s ručením omezeným.

Pro ty podnikatele, kteří nemají čas a chuť se i přes výše uvedené zjednodušení založení s.r.o. věnovat celému procesu osobně, jsme tu stále my a naši experti, kteří za velmi výhodných finančních podmínek novu společnost založí rychle a odborně. Vaše Profispolečnosti.cz.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít