Postup založení společnosti s ručením omezeným

Postup založení s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným v České republice je časově náročný proces, který v současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících administrativní kroky:

 • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • složení základního jmění společnosti, nebo jeho části
 • získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů)
 • zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace společnosti u finančního úřadu

Společenská smlouva

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným. Založení společnosti ale není totožné s pojmem „vznik společnosti". Společenskou smlouvu je nutno nechat sepsat formou notářského zápisu.

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 • určení správce vkladu,
 • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Složení vkladů

Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva. Obvykle se volí složení vkladů na bankovní účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Po zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat, protože základní kapitál nemusí být deponován.

Získání živnostenských listů

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se dokládají příslušná oprávnění k podnikání (živnostenské listy, koncese).

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně ověřeny. Nově jsou pro veškeré návrhy obchodnímu rejstříku předepsány oficiální formuláře, které jsou ke stažení ze serveru www.justice.cz.

Přílohy k návrhu:

 • za společnost
  • společenská smlouva nebo zakladatelská listina,
  • oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.),
  • výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo nebo  souhlas vlastníka těchto prostor s umístěním sídla
  • doklad o splnění vkladové povinnosti
  • za každého jednatele
   • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
   • čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky provozování živnosti, podpis musí být úředně ověřen,

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

O zapsání společnosti do obchodního rejstříku dostanete od rejstříkového soudu Rozhodnutí o zápisu. Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením.

Registrace společnosti u finančního úřadu

První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

Je na Vás tento postup příliš složitý a myslíte si, že ho nezvládnete sami? Novou společnost s ručením omezeným založíme za Vás!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít