Prokura, prokurista, udělení prokury

Prokura je specifický velmi široký druh obchodní plné moci, kterou společnost zmocňuje prokuristu k zastupování společnosti ve všech obchodních záležitostech. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.

Podle § 14 – Obchodního zákoníku je prokura definována následovně:

1) Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.

2) V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno.

3) Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám.

4) Více osobám lze prokuru udělit tak, že jsou k zastupování a podepisování oprávněny každá samostatně, nebo tak, že je přitom třeba souhlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich.

5) Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

6) Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Byla-li prokuru udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě kolik prokuristů musí jednat společně.

7) Prokura nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření, a je povinen podat neprodleně návrh na zápis tohoto omezení prokury soudu (§ 27 odst. 1). Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření může prokurista činit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.

Prokura je vhodná pro každého, kdo potřebuje jednat za nějakou společnost v co nejširším možném rozsahu, ale nemůže se z nějakého důvodu stát členem statutárního orgánu této společnosti. Prokura se uděluje ke všem právním úkonům, ke kterým dochází při provozování podniku. Prokurista může např. přijímat a propouštět zaměstnance, sjednávat a uzavírat smlouvy apod. Prokuru uděluje nebo odvolává statutární orgán, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Společenská smlouva může udělení prokury zcela vyloučit. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě, může jí být česká nebo i zahraniční fyzická osoba. Zahraniční fyzická osoba, která má být zapsána jako prokurista, musí mít povolení k pobytu v České republice.

Potřebujete-li vyřídit prokuru, obraťte se na naši společnost. Vyřídíme ji pro Vás!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít