Provozování volné živnosti na výrobu a opravy zdrojů ionizujícího záření

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona,  ve znění pozdějších předpisů, není provozování živností volných vázáno  požadavkem na odbornou způsobilost, není nutno mít žádné specializované  vzdělání ani praxi, je pouze třeba splňovat všeobecné podmínky  provozování živnosti. Živnostenský zákon rozděluje živnosti na:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Volnou živnost mohou ohlásit fyzické osoby s bydlištěm, rozumí se  s trvalým pobytem na území České republiky. Tyto osoby musí být plně  svéprávné a bezúhonné. Ohlašovací formulář obsahuje zejména jméno a  příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním  rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při provozování  živnosti používat, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li  přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení, předmět  podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského  zákona, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. Dále se  předkládá doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele a  doklad o zaplacení správního poplatku.

Podnikání pod hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než  podnikání jako pouhá OSVČ. Podniká-li formou s.r.o., neručí podnikatel  celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu  společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Obsah činností volných živností určuje samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních živností volných podle jednotlivých činností. Tato příloha stanoví náplň živnosti Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření takto: Výroba  radionuklidových zářičů, kterými jsou látky nebo předměty, které  obsahují radionuklidy. Výroba zařízení, která obsahují radionuklidový  zářič a zařízení, při jehož provozu radionuklidy vznikají. Výroba  zařízení, při jejichž provozu vzniká ionizující záření o energii větší  než 5 keV.

Založit společnost určenou pro provozování výše uvedené živnosti může  začínajícím podnikatelům připadat náročné nebo zdlouhavé. Podrobně jsou  popsány postupy založení a.s. a s.r.o. v dalších kapitolách našeho  webu:

Protože chápeme, že každý podnikatel se raději soustředí na výkon své  vlastní práce než na administrativu spojenou se zakládáním firmy,  nabízíme naši službu založení nebo prodej společnosti.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít