Provozování volné živnosti Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Pro provozování živností volných zákon nevyžaduje odbornou  způsobilost, k provozování kterékoli z volných živností nemusí tedy mít  budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani praxi. Podnikatel  musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, které upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se živnosti rozdělují na:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahovou náplň volných živností definuje příloha č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Uvedenou živnost definuje toto nařízení takto:

Výroba elektronických součástek, zejména žhavených nebo studených  katod nebo fotokatodových elektronek nebo obrazovek, televizních  obrazovek, snímacích elektronek, elektronických převáděčů a  multiplikátorů mikrovlnných elektronek, přijímacích a zesilovacích  výbojek nebo elektronek, diod, tranzistorů, tyristorů a podobných  polovodičových prvků, polovodičových prvků citlivých na světlo včetně  hradlových fotonek, instalovaných piezoelektrických krystalů,  elektronických instalovaných obvodů a mikrosestav, monolitických  integrovaných obvodů, hybridních integrovaných obvodů a elektronických  mikrosestav v litých obvodech, mikromodulů, tištěných obvodů,  elektrických kondenzátorů a odporů včetně reostatů a potenciometrů.  Výroba rozvaděčů nízkého a vysokého napětí a elektrického zařízení pro  spínání a ochranu elektrických obvodů nebo pro vytváření spojení do nebo  uvnitř elektrického obvodu (zejména vypínačů, pojistek, omezovačů  napětí, tlumičů proudových nárazů, zásuvek, zástrček, objímek,  ovládacích panelů). Výroba vodičů, kabelů, lamel a jiných izolovaných  vodičů zakončených nebo nezakončených přípojkami, kabelů z optických  vláken pro přenos kódovaných dat pro telekomunikace, video a podobně.  Výroba galvanických článků a baterií. Výroba antén. Výroba a opravy  elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na  střídavém napětí menším než 50 V nebo stejnosměrném napětí menším než  75 V. Výroba elektronického vybavení zejména pro silniční motorová  vozidla a pracovní stroje.

Obsahem činnosti není montáž elektrických  zařízení, výroba elektrických strojů a přístrojů pracujících na  střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75  V, výroba telekomunikačních zařízení a elektrických hraček.

Podmínky pro provozování volné živnosti jsou plná svéprávnost a  bezúhonnost a trvalý pobyt na území ČR. Živnost volnou je možno ohlásit  osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních  míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ohlašovací formulář, který se předkládá živnostenskému úřadu,  obsahuje zejména jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická  osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost,  bude-li je při provozování živnosti používat, státní občanství,  bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození  a rodné příjmení, předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle  přílohy č. 4 živnostenského zákona, sídlo.

Dále se předkládá doklad prokazující právní důvod pro užívání  prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než  bydliště ohlašovatele a doklad o zaplacení správního poplatku.

Správní poplatek činí 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do  živnostenského podnikání, 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu  na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno  více živností, 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost  podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku  za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti,  zůstává zachována). Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je  současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno  uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo  poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Podnikání pod hlavičkou společnosti je mnohem výhodnější než  podnikání jako OSVČ, proto začínajícím podnikatelům doporučujeme založit  např. společnosti s ručením omezeným. Při založení podnikání formou  s.r.o. neručí podnikatel celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše  nesplaceného vkladu společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti,  sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na  sociálním a zdravotním pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si  vyplatí. Vedle toho platí nižší sociální a zdravotní pojištění, platí se  jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy),  po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová, nevzniká  zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu, ale ručí se pouze majetkem  společnosti. Firmu lze předat potomkům a také je předmětem dědického  řízení

Pro založení společnosti s ručením omezeným je ale třeba splnit následující podmínky:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Se zakládáním společnosti může vydatně pomoci služba založení  společnosti na klíč nebo prodej tzv. ready made společnosti.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a nabízejí také firmy již hotové, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít