Registrace akciové společnosti

Akciová společnost je prestižní forma obchodní společnosti, která je v praxi využívaná podnikateli, kteří potřebují oddělit vlastníky společnosti, kterými jsou akcionáři, od vedení společnosti, tedy představenstva. Minimální výše základního kapitálu u akciové společnosti je 2.000.000,– Kč.

K založení akciové společnosti je potřeba ujasnit si její jméno - obchodní firmu, mít zajištěné sídlo pro novou akciovou společnost a doložit souhlas majitele příslušné nemovitosti s umístěním tohoto sídla.

Dalším krokem je získat oprávnění k podnikání akciové společnosti v daném oboru, k tomu je nutno ohlásit živnost živnostenskému úřadu. K provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce, tedy fyzická osoba, kterou podnikatel ustanoví odpovědnou za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Akcionářem akciové společnosti se může stát fyzická i právnická osoba. V případě, že má a.s. jediného akcionáře, vždy se tato osoba zapisuje do obchodního rejstříku.

Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, jehož členem může být rovněž právnická nebo fyzická osoba.

Akciová společnost musí povinně zřídit i dozorčí radu, jejím členem může opět být fyzická i právnická osoba.

A.s. lze založit na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení), tj. oznámení veřejnosti o nabízených cenných papírech (akciích) a o podmínkách jejich nabytí - veřejný návrh smlouvy, nebo bez veřejné nabídky k upsání akcií (tzv. simultánní založení)

Akciovou společnost může založit i jediný zakladatel, kterým může být i stát. Jediný zakladatel sepisuje zakladatelskou listinu, více zakladatelů podepisuje zakladatelskou smlouvu, oba dokumenty jsou povinně ve formě notářského zápisu.

Obsah stanov akciové společnosti

 • firma a sídlo společnosti
 • předmět podnikání (činnosti)
 • výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kurzu akcií
 • počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; vydala-li společnost akcie v různé jmenovité hodnotě, počet hlasů vztahující se k té které výši jmenovité hodnoty akcií
 • způsob svolávaní valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování
 • určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů, jakož i vymezení jejich působnosti a způsob rozhodování, jestliže se zřizují
 • způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej doplňovat, a způsob doplňování
 • způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty
 • důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
 • pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, zejména možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním
 • postup při doplňování a změně stanov
 • další údaje, pokud tak stanoví zákon

Stanovy nesmějí být v rozporu se zákonem.

Akciová společnost vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Po zápisu nové a.s. do obchodního rejstříku je nutno akciovou společnost registrovat k potřebným daním, přinejmenším k dani z příjmu právnických osob. Podle zaměření dané společnosti je pak nutná registrace také k dalším daním, jako je silniční daň, daň z přidané hodnoty, daň ze závislé činnosti, daň vybíraná srážkou dle zvláštní sazby, případně jiné daně.

Naše poradenská firma Profispolecnosti.cz poskytuje veškerý servis spojený se založením a.s. i s jejím zápisem do obchodního rejstříku a případně i s prodejem již předzaložených ready made akciových společností. Samozřejmostí je potom i zařízení přihlášky k dobrovolné registraci vaší nové společnosti k DPH.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít