Společnost na výrobu brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků se řadí mezi volné živnosti. Provozování živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona není vázáno žádným požadavkem na odbornou způsobilost, podnikatel tedy  nemusí mít žádné specializované vzdělání ani praxi. Musí však splňovat  všeobecné podmínky provozování živnosti.

Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozděluje živnosti na:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahovou náplň živností volných podle jednotlivých činností stanoví  samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která obsahuje  kompletní seznam volných živností. Podle této přílohy je obsahem volné  živnosti Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků:

Výroba mlýnských kamenů, ostřicích a lešticích kamenů z  přírodních nebo umělých brusiv (včetně brusných výrobků na měkkém  základě) a výroba vláken, tkanin, oděvů, ochranných přileb, obuvi, šňůr,  provazů, lan, plsti z minerálních materiálů, minerálních izolačních  materiálů vyráběných ze struskové vlny, skalní vlny a podobných  minerálních vln, vermikulitové vlny, rozpínavé hlíny a podobných tepelně  izolačních hmot, zvukově izolačních nebo zvuk absorbujících materiálů a  předmětů z různých minerálních substancí (přepracované slídy, výrobků  ze slídy, rašeliny a grafitu pro jiné než elektrotechnické účely).

Obsahem činnosti není výroba skleněné vlny,  práce spojené s ručním a strojním zpracováním přírodního a umělého  kamene (pro stavebnictví, hřbitovy, cesty a obdobné účely).

Živnostenský list

Živnostenský list získá budoucí podnikatel na základě ohlášení své volné živnosti na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst  veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
  • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
   • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
   • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
   • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby  trvalým pobytem na území ČR, které jsou plně svéprávně a bezúhonné a  netrvá u nich žádná z překážek provozování živnosti uvedených v  ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním  orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se  provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání  tohoto trestu).

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Společnost s ručením omezeným

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat, např. společnost  s ručením omezeným. Podnikáním pod hlavičkou společnosti přináší oproti  podníkání jako OSVČ řadu výhod: Při podnikání formou s.r.o. neručí  podnikatel celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného  vkladu společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Výhody s.r.o. oproti OSVČ:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Co nabízí naše firma Profispolečnosti.cz

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba splnit řadu podmínek, které uvádíme v samostatném článku založení společnosti s ručením omezeným.  Začínajícím podnikatelům nabízíme ale službu, která jim založení  společnosti usnadní: můžeme pro ně založit „eseróčko“ na klíč přesně  podle jejich požadavků a potřeb, nebo jim můžeme nabídnout firmu již  hotovou, tzv. ready made společnost, se kterou lze začít podnikat  z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít