Společnost pro provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Dražební činnost spadá mezi živnosti vázané. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odbornost požadovaná pro výkon vázané živnosti provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v  oboru, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.
Obsahem vázané živnosti Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách je: Provádění dobrovolných veřejných dražeb movitých věcí podle zákona o  veřejných dražbách, přičemž dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je  přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na  základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem  neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí  veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a  při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku,  přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu  dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z  důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Činnosti směřující k  zabezpečení přípravy a organizace dražby (zejména zajištění uveřejnění  dražby dražební vyhláškou, zajištění odhadu ceny předmětu dražby, vedení  evidence o dražbách a zajištění uložení písemností obchodního závodu,  jestliže je předmětem dražby).

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Provozování výše uvedené živnosti pod hlavičkou některého typu  společnosti je pro podnikatele výhodnější než provozování jako OSVČ,  zakládání společností však vyžaduje celou řadu náležitostí:

Založení společnosti s ručením omezeným:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Založení akciové společnosti:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Obrátí-li se ale podnikatel se žádostí o založení společnosti na  poradenskou firmu, které se na zakládání nebo prodej společností  specializuje, může si ušetřit čas a věnovat jej své odborné činnosti.  Naše společnost Profispolečnosti.cz s.r.o. svým klientům efektivně,  levně a profesionálně pomůže s ohlášením vázané živnosti, poradí s  nejvhodnější formou společnosti a pro každého svého klienta požadovanou  společnost také rychle, odborně a za dobrou cenu založí.  Profispolečnosti.cz jsou také přední poradenskou firmou specializovanou  na prodej tzv. ready made společností, které jsou připraveny začít podnikat okamžitě.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít