Společnost zaměřená na výrobu stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Volné živnosti lze provozovat bez prokázání speciální odborné  způsobilosti, budoucí podnikatel tedy nepotřebuje žádné specializované  vzdělání ani praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky  provozování živnosti jako je svéprávnost a bezúhonnost.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahová náplň volné živnosti

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností ve své samostatné příloze č. 4 stanoví obsahovou náplň jednotlivých volných živností. V případě volné živnosti výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků je obsah definován následovně:

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely, nežáruvzdorných  keramických kachlů, obkladaček, mozaikových kostek, dlaždic,  nežáruvzdorných konstrukčních stavebních materiálů z pálené hlíny  (cihel, střešní krytiny, trubkových komínových nástavců, rour,  podlahových tvarovek), kameniny pro stavebnictví, cementu (slínku,  hydraulického cementu, struskového cementu, fosfátového, aluminozního a  podobně), nehašeného vápna, sádry, práškové malty, stavebních prvků z  betonu, výrobků z cementu nebo umělých kamenů, sádrových výrobků pro  stavební účely, transportního betonu, stavebních materiálů z osinku nebo  z rostlinných substancí spojovaných cementem nebo sádrou nebo jinými  minerálními pojivy, předmětů z celulózo-vláknitých cementů a podobně.  Výroba žáruvzdorných cementů a žáruvzdorného keramického zboží (tepelně  izolačního keramického zboží z křemenných zemin, žáruvzdorných cihel,  tvarovek, keramických retort, kelímků, muflí, trubic, keramické  bižuterie, hraček a podobně), elektrických izolátorů a součástí k nim,  laboratorních, chemických a průmyslových výrobků z keramiky, keramických  nádob používaných k přepravě a balení tekutin a jiných keramických  výrobků pro technické účely. Výroba užitkového a ozdobného porcelánu,  keramiky, hrnčířských a sádrových výrobků, dekorace porcelánu a  keramiky.

Obsahem činnosti není zpracování přírodního kamene.

Živnostenský list

Pro získání živnostenského listu na výrobu stavebních materiálů je  nutno splnit základní podmínku pro provozování volné živnosti, což je  její ohlášení. Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti  volné jsou fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm  na území České republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí  trvalý pobyt na jejím území. Živnost volnou je možno ohlásit osobně na  kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné  správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního  systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
 • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
  • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
  • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Nevýhody podnikání jako OSVČ

 • ručení celým majetkem
 • vedle placení daně z příjmu také placení vysokých záloh na sociální a zdravotní pojištění
 • není nutno vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • v případě nemoci apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu
 • firmu nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu apod.
 • firmu nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka
 • firma není předmětem dědického řízení

Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Společnost

Zakládání společnosti je administrativně poměrně náročné, z toho  důvodu nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo  prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou  firmou v oblasti zakládání společností -  společností akciových, společností s ručením omezeným i evropských  společností. Vedle zakládání společností na klíč přesně podle zadání  budoucích podnikatelů nabízíme rovněž firmy již hotové, zapsané  v obchodním rejstříku, které mají nulovou obchodní minulost a nemají  žádné dluhy ani závazky. Tyto tzv. ready made společnosti umožňují  zahájení podnikání z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít