Start firmy pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  patří mezi živnosti ohlašovací vázané. Podmínky živnostenského podnikání  upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro výkon vázané živnosti poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci je třeba doložit následující odbornost:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci a 1 rok praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při  práci, nebo
 • vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v  oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci nebo
 • doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti podle  zvláštního právního předpisu (§ 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006  Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a § 8 odst. 1 a 2 nařízení  vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z  odborné způsobilosti)

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je: Služby  spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících z předpisů k zajištění  bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou  ohrožení života a zdraví, předpisů stanovujících pracovní podmínky a  základní požadavky na pracovní prostředí a ochranu zdraví při práci,  zejména činnosti spojené s prevencí rizik, včetně navrhování opatření na  minimalizaci a odstraňování rizik u jejich zdrojů, podávání odborných  stanovisek k bezpečnostně technické úrovni strojů a technických zařízení  při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze,  opravách a údržbě. Činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v  systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v daném objektu.  Provádění školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  včetně ověřování znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poradenská a organizační činnost  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomoc při šetření  pracovních úrazů. Zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci  rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. Činnost  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při  přípravě stavby a při její realizaci.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro založení firmy k provozování výše uvedené živnosti formou společnosti s ručením omezeným je nutno zařídit:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Založení akciové společnosti vyžaduje:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Pro usnadnění startu svého podnikání podnikatelé často využívají  služeb některé z odborných poradenských firem, jako je např. firma  Profispolečnosti.cz s.r.o. Tato firma svým klientům pomůže nejenom s  ohlášením jejich vázané živnosti, ale také poradí, jaká forma  společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a  samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí.

Profispolečnosti.cz však také mohou nabídnout možnost nákupu tzv. ready made společnosti,  to znamená společnosti již hotové, zapsané v obchodním rejstříku, která  však nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné  závazky ani dluhy. S takovou společností je možno začít podnikat  prakticky ze dne na den.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít