Volná živnost Činnost informačních a zpravodajských kanceláří provozovaná jako firma

Provozování volných živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Obsahovou náplň volných živností pak stanoví samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností.

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří jsou touto přílohou definovány následovně: Činnost  informačních a zpravodajských kanceláří včetně zajištění podpůrných  administrativních činností souvisejících s jejich provozem.

Obsahem činnosti není rozhlasové a televizní  zpravodajství ani činnost novinářů ve smyslu využívání výsledků duševní  tvůrčí činnosti jejich původci a autory.

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  Volnou živnost jsou oprávněny ohlásit fyzické osoby s trvalým pobytem  na území České republiky, pokud jsou plně svéprávné a trestně bezúhonné.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu  ohlašovací formulář obsahující zejména: jméno a příjmení, příp. obchodní  firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, předmět podnikání s  uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, sídlo,  identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovnu nebo  provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování živnosti  bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních  provozoven a automatů a případně další relevantní údaje. Dále  živnostenský úřad požaduje předložení dokladu prokazujícího právní důvod  pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístí sídlo, pokud je jiné  než bydliště ohlašovatele. Dalším dokladem je doklad o zaplacení  správního poplatku, který činí: 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při  vstupu do živnostenského podnikání, 500,- Kč za další ohlášení živnosti  bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně  ohlašováno více živností a 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem,  je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy  (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení  živnosti, zůstává zachována).

Podnikatel, který se rozhodne provozovat svou živnost pod hlavičkou  společnosti, musí podniknout ještě další administrativní kroky k jejímu  založení: potřebuje sepsat dokument, kterým společnost založí –to je  zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského  zápisu. Dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena.  Vznikne však až po zápisu do obchodního rejstříku. Je tedy třeba podat  návrh na zápis nové společnosti do obchodního rejstříku, v souvislosti  s tím je třeba ověřit, zda navrhované nebo podobné a tedy zaměnitelné  jméno společnosti není již v OR obsaženo. Po zápisu do OR je pak nutná  registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního  zabezpečí apod.

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  může naše poradenská firma Profispolečnosti.cz s.r.o. začínajícím  podnikatelům poskytnout  službu založení nebo prodej společnosti.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. Ready made společnosti, které jsou již v obchodním rejstříku zapsané a se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít