Volná živnost „výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží“ provozovaná jako s.r.o.

Přestože provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem  na odbornou způsobilost, musí podnikatelé splňovat všeobecné podmínky  provozování živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Získání živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je podmíněno na prvním místě ohlášením volné živnosti. Volnou živnost je v ČR oprávněna ohlásit jakákoli  fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky. Dalšími  všeobecnými podmínkami pro provozování volné živnosti jsou plná  svéprávnost a bezúhonnost.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu řádně  vyplněný ohlašovací formulář, doklad prokazující právní důvod pro  užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné  než její bydliště, a doklad o zaplacení správního poplatku.

Správní poplatek v tomto případě činí: 1 000,- Kč za ohlášení  živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, 500,- Kč za další  ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo  zda je současně ohlašováno více živností a50,- Kč za přijetí podání  kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa  veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku  za další ohlášení živnosti, zůstává zachována). Poplatek se vybírá jen  jednou i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o  koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního  živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Veškeré doklady, které jsou případně vystaveny v jiném než českém  nebo slovenském jazyce, je nutno předložit včetně ověřeného překladu do  češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Obsahovou náplň jednotlivých volných živností je stanovena samostatnou přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Podle uvedeného nařízení je obsahem volné živnosti výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží toto:

Výroba a opravy brašen, aktovek, kabelek a podobných zavazadel z  usně, náhražky nebo jiných materiálů, pokud byla použita stejná  technologie jako u výrobků z usní, nekovových pásků k hodinkám a dalších  výrobků z usní nebo jejich náhražek (hnacích řemenů, těsnění a  podobně), sedlářských výrobků, obuvi a částí obuvi. Barvení těchto  výrobků z kůže.

Obsahem činnosti není výroba prostředků ortopedické povahy, oděvů z usně, vyčiňování kůží, výroba ortopedické obuvi.

Pokud se budoucí obuvník rozhodne pro podnikání pod hlavičkou s.r.o.,  musí splnit ještě následující náležitosti: je třeba sepsat  zakladatelskou listinu nebo smlouvu ve formě notářského zápisu - dnem  jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena, zajistit sídlo  společnosti s ručením omezeným, složit základní kapitál, podat návrh na  zápis do obchodního rejstříku, po zápisu do OR registrovat s.r.o. na  finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod. a  převést speciální bankovní účet na účet běžný.

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít