Volná živnost výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků provozovaná pod hlavičkou s.r.o.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rozděluje živnosti na:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Příloha č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, definuje obsahovou náplň volné živnosti zvané Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků takto: Výroba  kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely (pro vysoké pece,  zvedací a manipulační zařízení), výroba kovových dílů a konstrukcí pro  stavebnictví a prefabrikovaných stavebních částí převážně vyrobených z  kovu, kovových dveří, oken a jejich rámů, okenic, rolet, vrat a podobně.  Výroba tlakových nádob, nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, včetně  kovových kontejnerů na stlačený nebo tekutý plyn, topných těles a kotlů  ústředního topení, generátorů vodní páry a jiných par, pomocných  zařízení k parním generátorům (kondenzátory, přehřívače, parní kolektory  a akumulátory), reaktorů. Výroba nožířského zboží (kuchyňských příborů,  břitev, žiletek, nůžek, pracovních a kapesních nožů a podobně), sériově  vyráběných ručních nástrojů (kleští, šroubováků, pil a podobně),  kovářského nářadí (kladiv, palic, kovadlin a podobně), zemědělského  ručního nářadí a ručního nářadí pro stavebnictví, sériově vyráběných  klíčů a zámků, drobných kovových obalů (plechovek, konví, tub a podobně,  kovových uzávěrů), výrobků z drátu (kovových kabelů, pásků, ostnatého  drátu, drátěného pletiva, roštů, síťoviny, pleteniny, hřebíků, a  podobně), spojovacích součástek (nýtů, podložek, svorníků, šroubů s  maticí, matic), pružin, řetězů. Výroba kovového zboží pro domácnost  (pánví, pekáčů, stolního kovového náčiní, kuchyňských kovových strojků,  drobných kovových pomůcek, a drobných kovových doplňků a podobně),  kovových výrobků sanitárních (van, výlevek, dřezů a podobně), drobného  kovového zboží pro kancelářské použití, dekoračních předmětů z kovu,  sériově vyráběných trezorů, bezpečnostních skříní, pancéřových dveří,  kovových spojek, přezek, háků, patentů, tabulek s orientačními nápisy,  žebříků, schodů, klecí, košíků, nákupních vozíků a podobně. Výroba  kovového nábytku.

Obsahem činnosti nejsou činnosti spojené s  montáží, opravami a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a  tlakových nádob a vyhrazených zdvihacích zařízení, dále obsahem  činnosti není zhotovování nástrojů a přípravků pro strojírenskou výrobu.

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, zákon nevyžaduje žádné specializované vzdělání ani  praxi. Je jenom nutno splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

Podmínky provozování volné živnosti

Volnou živnost má v ČR právo ohlásit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na jejím území za předpokladu, že jde o osobu plně svéprávnou a bezúhonnou.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ohlašovací formulář obsahuje zejména jméno a příjmení, příp. obchodní  firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno,  datum a místo narození, předmět podnikání s uvedením oboru činnosti dle  přílohy č. 4 živnostenského zákona, identifikační číslo osoby, bylo-li  přiděleno, dále sídlo firmy a provozovnu nebo provozovny, ve kterých  podnikatel zahájí provozování živnosti bezprostředně po vzniku  živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,  prípadně další podstatné skutečnosti.

Podnikatel dále předkládá doklad prokazující právní důvod pro užívání  prostor, kde bude sídlo firmy, a doklad o zaplacení správního poplatku.  Poplatek činí:

 • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Podmínky založení společnosti

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Pro podnikatele, kteří si chtějí ušetřit starosti se zakládáním společnosti, nabízíme komplexní řešení v podobě služby založení společnosti s ručením omezeným na míru, přesně podle přání a požadavků klienta. Vedle toho nabízíme  také firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít  podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít