Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce provozované pod hlavičkou s.r.o.

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Podle samostatné přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. je náplní živnosti volné zvané „Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce“ následující činnost:Činnosti  spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních periodik, knih a  brožur, hudebnin a hudebních rukopisů, fotografií, pohlednic, slovníků,  telefonních seznamů, map, atlasů, plakátů, inzertních katalogů,  prospektů, diářů, kalendářů, formulářů a jiných tištěných materiálů.  Vydavatelská činnost na Internetu. Provádění korektur a technická  redakce. Všechny druhy tiskařské výroby. Provádění všech tiskařských  technik, zejména knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku a litografie.  Tradiční nebo nově zaváděné technologie při výrobě novin, časopisů,  knih, kartografických děl, plakátů, obálek, not, popřípadě dalších  tiskovin, na příslušných strojích a zařízeních. Vazby knih,  paspartizace, běžné xerografické práce. Rozmnožování tiskových předloh  kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami (včetně scanování),  potisk různých materiálů tamponovým tiskem a podobně.

Obsahem činnosti není rozmnožování software a zvukových a  zvukově-obrazových záznamů, vydávání a nahrávání zvukových a  zvukově-obrazových záznamů.“

Získání živnostenského oprávnění

K získání živnostenského oprávnění pro provozování výše uvedené  živnosti je třeba především tuto živnost ohlásit. To může učinit každá  plně svéprávná a bezúhonná fyzická osoba s bydlištěm na území České  republiky.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ohlašovací formulář, který živnostník předkládá živnostenskému úřadu, obsahuje zejména:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
 • státní občanství
 • bydliště
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
 • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
 • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
 • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům

Dále musí podnikatel předložit doklad prokazující právní důvod pro  užívání prostor, do nichž umístil sídlo, pokud je jiné než bydliště  ohlašovatele. Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad  prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho  provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu  Evropské unie

Dalším povinným dokumentem je doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:

 • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Založení společnosti

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod  hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  pouhá OSVČ.

Výhody s.r.o. oproti OSVČ:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Založení společnosti s ručením omezeným není pro nezkušeného  podnikatele – začátečníka nijak snadné. Proto naše firma nabízí  začínajícím podnikatelům službu založení nebo prodej společnosti.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít