Vznik firmy na výrobu krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů je jednou  z živností volných. Obsah jednotlivých volných živností je definován  v příloze č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o  obsahových náplních jednotlivých živností. Podle tohoto nařízení je  obsahem uvedené živnosti:

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů pro  hospodářská zvířata. Výroba krmiv, doplňkových látek a premixů (granulí,  směsí, konzerv a podobně) pro domácí zvířata a krmení pro ptactvo,  akvarijní rybičky a další živočichy.

Obsahem činnosti není výroba průmyslově  nezpracovaných krmiv pro hospodářská zvířata produkovaná zemědělskými  prvovýrobci (pícniny, seno, krmné obilí a podobně).

Pro provozování této živnosti není nutno dokládat odbornou  způsobilost, pro získání živnostenského oprávnění a vznik firmy je však  nutno splnit určité podmínky.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  Ohlásit volnou živnost může kterákoli fyzická osoba s trvalým bydlištěm  na území České republiky. Další všeobecné podmínky pro provozování  volné živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Žadatel, který má  povolení k trvalému pobytu na území České republiky, prokazuje  bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obstará  živnostenský úřad sám.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu  ohlašovací formulář, doklad prokazující právní důvod pro užívání  prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než  bydliště ohlašovatele, a doklad o zaplacení správního poplatku. Správní  poplatek činí 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do  živnostenského podnikání, 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu  na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno  více živností a 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li  žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše  poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení  živnosti, zůstává zachována).

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Ke vzniku firmy na provozování volné živnosti Výroba krmiv, krmných  směsí, doplňkových látek a premixů je potom nutno založit společnost,  např. s.r.o. Vznik společnosti je třeba rozlišovat od založení  společnosti. Nejdříve je nutno společnost založit, tedy vytvořit  zakladatelskou listinu, splatit základní vklady a získat podnikatelská  oprávnění. Vznikem společnosti pak je den jejího zápisu do obchodního  rejstříku. K tomuto datu se stává ze založené společnosti právnická  osoba a ze zakladatelů obchodní společnosti se stávají společníci. Celý  proces založení a vzniku společnosti není jednoduchou záležitostí a může  trvat několik týdnů. Zakládání společnosti je administrativně poměrně  náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti).  Začínajícím podnikatelům proto nabízíme naši službu založení nebo  prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou specializovanou  firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít