Vznik společnosti pro provozování solária

Pro vznik společnosti pro provozování solária je třeba dosáhnout  příslušné odborné kvalifikace, ohlásit živnost, založit společnost a po  jejím zápisu do obchodního rejstříku je možno začít provozovat solárium.

Provozování solária se řadí mezi živnosti ohlašovací vázané. Podmínky živnostenského podnikání obecně upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon vázané živnosti Provozování solárií

 • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 95/2004 Sb., ve znění  zákona č. 125/2005 Sb). a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o  odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením  akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením  akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost  provozována, nebo
 • odborná způsobilost k výkonu povoláni všeobecné sestry, porodní  asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta ochrany  veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře, biomedicínského technika,  biotechnického asistenta, radiologického technika, fyzioterapeuta,  radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v  ochraně veřejného zdraví nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního  právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005) a  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působnosti patři odvětvi, v němž je živnost provozována, nebo
 • vysokoškolské vzděláni ve studijním programu a studijním oboru  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o  rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou  pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patři  odvětvi, v němž je živnost provozována, nebo
 • osvědčeni o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný  doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo  zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,  nebo ministerstvem, do jehož spůsobnosti patří odvětví, v němž je  živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti Provozování solárií podle uvedeného nařízení je: Provozování  a údržba zařízení solária k bezprostřednímu použití spotřebiteli tak,  aby při jeho použití nedošlo k překročení povolených dávek záření, a tím  k poškození zdraví člověka.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vznik kterékoli společnosti, i té určené k provozování solária,  vyžaduje celou řadu administrativních úkonů a náležitostí. Vznik  společnosti není úplně totéž jako založení společnosti. Pro to, aby daná  společnost vznikla, je nejdříve třeba ji založit, tedy vytvořit  zakladatelskou listinu, splatit základní vklady a získat podnikatelská  oprávnění. Vznikem společnosti se pak rozumí až její zápis do obchodního  rejstříku. Dnem, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku,  stává se tato společnost právnickou osobou.
Proces založení a vzniku  společnosti může zabrat několik týdnů. Podnikatelům proto doporučujeme  oslovit profesionální firmu, která se zakládáním společností zabývá.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou připraveny poradit a pomoci nejenom s  ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou společnosti  pro tu kterou budoucí firmu. A nejenom to, Profispolečnosti.cz pro  každého svého klienta požadovanou společnost rychle, odborně a za dobrou  cenu založí a zaručí její zápis do obchodního rejstříku. Kromě toho  Profispolečnosti.cz s.r.o. mají na skladě hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými je možno začít podnikat okamžitě.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít