Začátek podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady patří mezi živnosti ohlašovací vázané. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro vázanou živnost podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady je třeba následující odborná způsobilost:

 • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.
Podle tohoto nařízení je obsahem vázané živnosti Nakládání s nebezpečnými odpady toto: Shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování nebezpečných odpadů. Provozování zařízení k úpravě, využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nebezpečných odpadů. Přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů.
V rámci živnosti lze provozovat činnosti spojené se shromažďováním, soustřeďováním, sběrem, výkupem, tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, využíváním a odstraňováním ostatního odpadu. Dále lze provozovat přepravu fekálií fekálními vozy.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Provozování výše uvedené živnosti je možné pod hlavičkou OSVČ nebo mnohem výhodněji jako společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Při zakládání společnosti je tedy třeba vynaložit značné úsilí na zdolání veškerých administrativních bariér. Z toho důvodu se podnikateli vyplatí oslovit v této záležitosti odbornou poradenskou firmu.

Profispolečnosti.cz s.r.o. pomohou nejenom s ohlášením jejich vázané živnosti, ale také poradí, jaká forma společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí. Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz tzv. ready made společnost, to znamená společnost již hotovou, zapsanou v obchodním rejstříku, která však nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky ani dluhy, ale je s ní možno začít podnikat prakticky ihned.

 

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít