Založení a provoz hodinářské firmy

Založení hodinářství a jeho následný provoz vyžaduje od podnikatele nejenom velký talent a lásku k tomuto tradičnímu a takřka uměleckému řemeslu. Založení jakékoli společnosti klade totiž na podnikatele vysoké nároky nejenom po odborné stránce, ale také po stránce administrativní.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Dále zákon stanoví, co je a není živností, podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost), rozsah živnostenského oprávnění, náležitosti spojené s vydáním živnostenského listu/koncesní listiny a jejich centrální evidencí. V příloze 1 tohoto zákona jsou uvedeny seznamy jednotlivých druhů řemeslných živností.

Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Podle výše zmíněných právních norem spadá hodinářství do činností řemeslných, tedy ohlašovacích.

Obsahem činnosti hodináře je výroba, sestavování, seřizování, diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických časoměrných přístrojů. Montáž, demontáž, údržba, čištění, mazání, zkoušení a seřizování hodinových strojů a výroba, opravy, úpravy a údržba jednotlivých mechanických součástí těchto přístrojů s využitím technologických postupů z oblasti jemné mechaniky ručním nebo strojním obráběním.

V rámci živnosti lze dále provádět výměnu hodinových skel, řemínků, tahů a baterií včetně jejich prodeje. Doplňkový prodej barometrů a vlhkoměrů pro domácnost, bižuterie a zboží z drahých kovů.

Řemeslnou živnost může ohlásit na libovolném živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění provozovat hodinářství platí následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Doklady, které je nutno předložit při ohlašování řemeslné živnosti:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že o podnikateli nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

Ohlášením řemeslné živnosti však administrativa nekončí, jestliže je podnikatel rozhodnut podnikat pod hlavičkou společnosti a nikoli pouze jako OSVČ. Vzhledem k tomu, že podnikání pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je mnohem výhodnější než podnikání jako OSVČ, jako další krok doporučujeme založení společnosti.

Pro založení s.r.o. jsou nutné následující kroky:

 • Zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • Zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • Vyřízení živnosti s.r.o., formou ohlášení řemeslné živnosti
 • Složení základního kapitálu s.r.o.
 • Podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • Zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • Převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je třeba doložit:

 • Obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • Sídlo akciové společnosti
 • Předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • Akcionáři, počet nabývaných akcií
 • Registrace akciové společnosti k DPH
 • Základní kapitál akciové společnosti

Jak vyplývá z výše uvedeného, založení společnosti vyžaduje od podnikatele řadu návštěv úřadů, spoustu vyplněných formulářů a dotazníků a především hodně času a energie. Z toho důvodu je pro každého podnikatele velmi výhodné svěřit založení společnosti odborné firmě, která dokáže nabídnout založení s.r.o. nebo a.s. rychle a profesionálně. Nejjednodušším způsobem k jejímu získání je pro Vás oslovit společnost Profispolečnosti.cz a my Vám nejenom pomůžeme s ohlášením živnosti, ale poradíme, jaká forma společnosti je pro Vaši budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji pro Vás rychle, odborně a za dobrou cenu založíme. Další možností je koupit od nás společnost již hotovou, zapsanou v obchodním rejstříku, tzv. ready made společnost.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít