Založení a vznik zámečnictví

Zámečnictví je jeden z řemeslných oborů, které spadají do kategorie ohlašovacích živností. Podnikání v tomto oboru je vhodné pod hlavičkou společnosti, např. společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

Začít je třeba získáním živnostenské oprávnění. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který rozděluje živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Řemeslné živnosti, zámečnictví nevyjímaje, vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsah živnosti Zámečnictví, nástrojářství je tímto nařízením definováno takto: Odborné práce zaměřené na zhotovování součástí a dílů nezbytných pro montáž a opravu příslušného stroje či strojního zařízení ručním a jednoduchým strojním obráběním, montážní a demontážní práce při opravách, údržbě a seřizování strojů a strojních zařízení, kromě strojů a strojních zařízení spadajících do působnosti jiné řemeslné, popřípadě vázané živnosti, zhotovování, montáž, demontáž, osazování, opravy, údržba a seřizování stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů s využitím unifikovaných a normalizovaných dílů a výrobků ve stavbách. Zhotovování, dohotovování, sestavování, opravy a seřizování řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích kontrolních a jiných přípravků, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů technologiemi ručního třískového zpracování kovů a plastů a základními operacemi strojního třískového obrábění.
V rámci živnosti lze dále zhotovovat jednoduché součástky a díly pro montáž a opravy strojů a strojních zařízení zpracováním kovů tvářením za tepla a za studena, provozovat činnosti pro povrchovou ochranu výrobků, plamenové nebo obloukové svařování. Tepelné zpracování kovů k zabezpečení potřebných vlastností výrobků. Nové technologie opracování kovů (například elektrojiskrové, laserové). Práce přesné mechaniky. Výroba a montáž nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství, výroba, seřizování, opravy a montáž měřidel.

Pro získání živnostenského oprávnění pro provoz zámečnictví je nutno splňovat následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Při ohlašování řemeslné živnosti je třeba předložit:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že nemáte evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

Řemeslnou živnost může ohlásit na libovolném živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V případě splnění zákonných podmínek pro ohlášení živnosti provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

A jak dál k založení a vzniku společnosti pro provoz zámečnictví?

Vznik obchodní společnosti je třeba rozlišovat od založení obchodní společnosti. Když někdo chce nechat vzniknout novou firmu, nejdříve ji musí založit, tzn. vytvořit zakladatelskou listinu, splatit základní vklady a získat podnikatelská oprávnění. Vznik obchodní společnosti ve správném slova smyslu připadá až na den, kdy je obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku. Tento den se stává ze založené společnosti právnická osoba a ze zakladatelů obchodní společnosti se stávají společníci. Celý proces založení a vzniku společnosti není jednoduchou záležitostí a může trvat několik týdnů. Z toho důvodu je pro začínajícího podnikatele nejvýhodnější požádat o založení společnosti pro provoz zámečnictví odbornou poradenskou firmu. Obrátíte-li se na Profispolečnosti.cz, její experti pro Vás založí společnost včetně ohlášení Vaší živnosti rychle, odborně a za rozumnou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít