Založení firmy na nakládání s odpady

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, k jejich provozování nemusí mít budoucí podnikatel  žádné specializované vzdělání ani praxi, musí však splňovat všeobecné  podmínky provozování živnosti. Základní podmínkou pro provozování volné  živnosti je její ohlášení.

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby  s trvalým pobytem na území České republiky, které jsou plně svéprávné,  bezúhonné a netrvá u nich žádná z překážek provozování živnosti  uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným  správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se  provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání  tohoto trestu).

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu  ohlašovací formulář, který obsahuje především jméno a příjmení, příp.  obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul  nebo vědeckou hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat,  státní občanství, bydliště, arodné číslo, bylo-li přiděleno, datum  narození, místo narození a rodné příjmení, předmět podnikání s uvedením  oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, sídlo a další  údaje. Dále se předkládá doklad prokazující právní důvod pro užívání  prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, a doklad o zaplacení  správního poplatku.

Pokud jde o předmět podnikání podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností,je v ní definována náplň volné živnosti Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) takto: Činnosti  spojené se shromažďováním, soustřeďováním, sběrem, výkupem, tříděním,  přepravou, skladováním, úpravou, využíváním a odstraňováním odpadu, s  výjimkou nebezpečných odpadů. Dále je možné provozovat přepravu fekálií  fekálními vozy.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a  vydá podnikateli výpis.

Následujícím krokem je založení společnosti. Kroky a náležitosti nutné k založení společnosti jsou následující:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva ve formě notářského  zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace společnosti na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.

Zakládání společnosti je časově i administrativně poměrně náročný  úkol, proto řada podnikatelů volí snazší a efektivnější cestu: Obrátí se  na některou poradenskou firmu specializovanou na zakládání společností.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a mohou nabídnout své služby kterémukoli začínajícímu podnikateli za  dobrou cenu se zárukou konečného zápisu nové společnosti do obchodního  rejstříku. Vedle toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready  made společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více  o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít