Založení firmy na oceňování majetku

Živnost zaměřená na oceňování majetku je jednou z vázaných  ohlašovacích živností. Kvalifikační nároky se liší podle toho, zda se  podnikatel věnuje oceňování věcí movitých, nemovitých, nehmotného  majetku, finančního majetku nebo podniku. Podmínky živnostenského  podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • o řemeslné
  • o vázané
  • o volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Provozování vázané živnosti oceňování majetku vyžaduje, aby  podnikatel splňoval některý z následujících kvalifikačních předpokladů:

 • pro oceňování věcí movitých a nemovitých:
  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo
  • vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle  zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na  oceňování majetku dané kategorie, nebo
  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém  má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání  podle zvláštního právního předpisu v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na  oceňování majetku, nebo
  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém  má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního  studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování  majetku, nebo
  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém  má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v  oceňování majetku;
 • pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:
  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo
  • vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle  zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na  oceňování majetku dané kategorie, nebo
  • vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle  zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na  oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.
Obsahem vázané živnosti Oceňování majetku pro

 • věci movité,
 • věci nemovité,
 • nehmotný majetek,
 • finanční majetek,
 • obchodní závod

jsou Činnosti spojené s oceňováním věcí movitých a nemovitých  (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky, trvalé porosty včetně lesů),  nehmotného a finančního majetku a obchodního závodu (například  oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na  označení a výrobně technických poznatků, oceňování práv odpovídajících  věcným břemenům). Činnosti spojené s oceňováním pohledávek, oceňováním  převzetí ručení a oceňováním poskytnutí zajištění. Podle požadavku  zadavatele zjištění ceny podle zákona o oceňování majetku nebo cenou  tržní či jiným způsobem.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oceňování majetku je možné provozovat jako OSVČ či pod hlavičkou  společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Založení  společnosti však není jednoduchá záležitost.

Náležitosti nutné pro založení společnosti s ručením omezeným:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Náležitosti nutné pro založení akciové společnosti:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Administrativní zátěži spojené se zakládáním společnosti, ať už jde o  s.r.o. nebo a.s., se lze snadno vyhnout tím, že podnikatel požádá o  službu poradenskou firmu. Mezi firmy, které se na zakládání nebo prodej  společností orientují, patří také naše společnost Profispolečnosti.cz  s.r.o. Dokážeme podnikatelům efektivně, levně a profesionálně poradit  nejenom s ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou  společnosti pro tu kterou budoucí společnost. A nejenom to,  Profispolečnosti.cz pro každého klienta požadovanou společnost rychle,  odborně a za dobrou cenu založí nebo jim hotovou, tzv. ready made společnost přímo prodají.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít