Založení firmy na výrobu plastových a pryžových výrobků

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahovou náplň jednotlivých volných živností definuje Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností ve své samostatné příloze č. 4. Podle tohoto nařízení je náplní volné živnosti zvané „výroba plastových a pryžových výrobků“ následující: „Výroba  polotovarů a hotových výrobků z plastů (plastové desky, bloky, fólie,  profily, filmy, hadice, trubky, potravinářská umělá střeva a podobně),  obalů z plastů, plastových výrobků pro stavebnictví (dveře, okna,  rolety, obložení, podlahy, sanitární zboží a podobně), plastového nádobí  a jiného zboží pro domácnost a obdobné užití, plastových toaletních,  kancelářských a školních potřeb, součástí ošacení, strojních dílů  tvářených z plastů, výroba plastového nábytku a nábytkového kování z  plastů a podobně. Výroba gumárenských výrobků vyráběných studenou  cestou.

Obsahem činnosti není výroba plastů v základní formě, zpracování  gumárenských směsí vulkanizací. Výroba plastových hraček, sportovních  potřeb, zdravotnických a dentálních přístrojů a pomůcek“.

Pro získání živnostenského listu k provozování volné živnosti je především nutno tuto živnost ohlásit.  To mohou udělat fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky,  které jsou plně svéprávné a bezúhonné. Je možno to udělat osobně na  kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné  správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního  systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
  • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
   • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
   • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
   • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Dalším krokem k zahájení podnikání formou společnosti je její založení nebo koupě.  Vzhledem k tomu, že administrativa spojená se zakládáním společnosti je  v ČR relativně složitá, je možno zadat založení společnosti  specializované firmě. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou právě takovou  firmou, která se zakládáním a prodejem společností zabývá, na českém  trhu má přední postavení a své služby poskytuje rychle, odborně,  kvalitně a za dobrou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít