Založení firmy pro činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

K provozování účetní firmy je třeba ohlásit vázanou živnost. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro provozování vázané živnosti spočívající v daňovém a účetním poradenství jsou nutné následující kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru 

Obsah vázaných živností je uveden v Příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podle tohoto nařízení je: Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací podle jiného právního předpisu. Vedení daňové evidence.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výše uvedenou vázanou živnost je možné provozovat jako OSVČ či pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Založení společnosti však není jednoduchá záležitost.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno zařídit:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zajistit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Aby se vyhnuli administrativní zátěži, podnikatelé s výhodou oslovují poradenské firmy, které se na zakládání nebo prodej společností orientují. Takovou firmou je také naše společnost Profispolečnosti.cz s.r.o. Dokáže podnikatelům efektivně, levně a profesionálně poradit nejenom s ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou společnosti pro tu kterou budoucí společnost. A nejenom to, Profispolečnosti.cz pro každého klienta požadovanou společnost rychle, odborně a za dobrou cenu založí nebo jim hotovou, tzv. ready made společnost přímo prodají.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít